WIADOMOŚCI BIELAWSKIE

Maj 2007
Opracowanie: Barbara Lesiewicz


"Wiadomości Bielawskie" ukazują się już 15. rok

      Rok 2007 jest 15. rokiem wydawania "Wiadomości Bielawskich", a więc dla gazety rokiem jubileuszowym. Zatem jak na jubileusz przystało, kilka zdań podsumowania tych 15 lat. _________ W słowie wstępnym do nr. 1 gazety z dnia 1-15 marca 1993 roku redaktorzy napisali: "Drodzy Czytelnicy Począwszy od dnia 1 marca przybyły dwie nowe strony - jest to dodatek do gazety "Krosno" zatytułowany "Wiadomości Bielawskie". Będziemy się starać w nim informować o wszystkich aktualnych sprawach Bielawy. Informacje będą dotyczyły przede wszystkim Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, zakładów budżetowych podległych Urzędowi Miejskiemu oraz innych firm i podmiotów działających na terenie naszego Miasta. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że przekazywane przez nas informacje będą interesujące, aktualne i wiarygodne. Myślimy, że pozwolicie na to, abyśmy powoli zadomowili sie na stałe w waszych zakładach pracy, biurach, urzędach... Dodatek "Wiadomości Bielawskie" będzie drukowany w większym nakładzie niż gazeta "Krosno", przez co będzie dostępny dla większej ilości Czytelników." ***** W skład pierwszej redakcji wchodzili m. in.: Leszek Lor, Jarosław Zjawin, Leszek Grzyb. Autorem wielu tekstów był ówczesny burmistrz Emilian Kupiec. ***** W pierwszy numerze gazety z 1-15 marca 1993 r. informowano m. in. o: pracach budowlanych (robotach brukarskich) na Placu Wolności, o posiedzeniu Rady Miejskiej i podjętych uchwałach okołobudżetowych, o tym co piszczy w Straży Miejskiej, o ofercie współpracy z Lingen i o tym co zostało dostrzeżone i usłyszane przez bielawską sowę. ***** Do marca 1994 r. gazeta była wydaniem dwustronicowym. ***** Od nr. 3 (19) z 1994 roku redaktorem naczelnym gazety jest Barbara Lesiewicz. ***** W wydaniu 50. "Wiadomości Bielawskich" z 1-15 lutego 1996 roku ukazały się: rozmowa z burmistrzem Zbigniewem Rakiem o podsumowaniu 1995 roku, artykuł Waldemara Kurka o "Alkoholizmie nieco inaczej", o podjętych uchwałach Rady Miejskiej na sesji w dniu 9 stycznia 1996 roku oraz raport o stanie miasta poświęcony inwestycjom. ***** Od 20 grudnia 1996 roku gazeta jest dostępna w ponad 30. punktach na terenie miasta. ***** W nr. 100. gazety z 1-15 września 1998 roku ukazały się m. in. artykuły: o wyemitowaniu obligacji przeznaczonych na budowę pływalni w Bielawie, o kolejnej dotacji na usuwanie skutków powodzi, o powstającym projekcie Planu Energetycznego Bielawy, o uroczystym otwarciu supermarketu "Szalony Max" oraz szeroka relacja z Sudeckiego Lata '98, informacja o potrzebie odrestaurowania wieży widokowej na Górze Parkowej. *****      Oficjalnie "Wiadomości Bielawskie" zostały powołane do życia uchwałą Rady Miejskiej Bielawy Nr V/30/00 z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie wydawania czasopisma "Wiadomości Bielawskie" - informator Samorządu Bielawskiego. §1 tej uchwały otrzymał brzmienie: "Wyraża się zgodę na wydawanie czasopisma lokalnego pt. "Wiadomości Bielawskie" - informator Samorządu Bielawskiego w formie dwutygodnika przez Urząd Miasta w Bielawie - jako wydawcę". ***** Od nr 12 (117) z 1999 r. gazeta miała już swój numer ISSN 1508-1362, pod którym ukazuje się do dzisiaj, została bowiem zarejestrowana w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych. ***** Do lipca 2000 roku "Wiadomości Bielawskie" ukazywały się razem z gazetą "Krosno", która należała do jednych z najstarszych na Dolnym Śląsku, gdyż jej pierwszy numer ukazał się w maju 1947 roku. ***** Od nr. 13 (139) z 2000 roku gazeta jest drukowana w Studiu "Edytor" Drukarnia Wydawnictwo w Dzierżoniowie. ***** Nr 150. "Wiadomości Bielawskich" z 1-15 lutego 2001 roku poświęcony był m. in.: noworocznym spotkaniom burmistrza Ryszarda Dźwiniela i przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Wojciechowskiego z organizacjami społecznymi, politycznymi, stowarzyszeniami i właścicielami średnich i małych firm działających w mieście, dochodom i wydatkom budżetu gminy oraz planowanym nakładom na inwestycje w 2001 roku, programowi imprez na Ferie '2001, przekazaniu jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej ciężkiego samochodu pożarniczego marki Tatra. ***** Nr 10 (197) "Wiadomości Bielawskich" z 1-15 czerwca 2003 roku poświęcony był 10-leciu współpracy partnerskiej Lingen i Bielawy - wraz z deklaracją partnerstwa, jego kalendarium i efektami 10-letniej współpracy. ***** W nr. 200. z dnia 16 sierpnia-15 września 2003 roku można było przeczytać o: dowodach uznania dla bielawskich policjantów, wyborze inżyniera kontraktu dla budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, nowym przystanku autobusowym przy ul. Piastowskiej, uczczeniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i o imprezie "Sudeckie Brzmienie", która była częścią Sudeckiego Lata '2003. ***** W nr. 7(212) z 1-15 maja 2004 roku zamieszczona została specjalna, bogato ilustrowana wkładka z okazji 80-lecia Bielawy, przedstawiająca nasze miasto dawniej i obecnie oraz w 3 językach informację o Bielawie. ***** Nr 9 (214) z 16 czerwca-15 lipca 2004 roku poświęcony był 160. rocznicy Buntu Tkaczy Śląskich, a w następnym numerze gazety ukazała się szeroka informacja z obchodów tej rocznicy. ***** Nr 9 (232) z dnia 1-15 czerwca 2005 r. poświęcony został trzem jubileuszom: 200-leciu przemysłu włókienniczego w Bielawie, 60-leciu istnienia bielawskiej orkiestry dętej oraz 20-leciu Cechu Rzemiosł Różnych. ***** W nr. 10 (233) z dnia 16 czerwca-15 lipca 2005 r., wydanym z okazji 15-lecia samorządu bielawskiego, podsumowano 4 kadencje samorządu. ***** Nr 250 z 1-15 maja 2006 informował o oddaniu 11 kwietnia do użytku bielawskiej obwodnicy, o wydaniu informatora budżetowego "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy", o współpracy Bielawy i Kostelca - m. in. w celu pozyskania funduszy na Regałowisko, o VII Regionalnej Wystawie Malarstwa, Rzeźby i Fotografii Nieprofesjonalnej, o Tygodniu Bibliotek, o pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007. ***** Od nr. 13 (255) z dnia 1-31 sierpnia 2006 r. gazeta drukowana jest w kolorze. ***** Nr 15 (257) z dnia 16 września-15 października 2006 r. poświęcony został jubileuszowi 60-lecia Klubu Sportowego "Bielawianka". ***** Kolportażem gazety zajmuje się Straż Miejska, która dostarcza "Wiadomości Bielawskie" do ponad 30 punktów w mieście. ***** Do 31 maja 2007 roku ukazało się 271 wydań "Wiadomości Bielawskich".
31.05.2007HISTORIA PRASY BIELAWSKIEJ

      W listopadzie 1877 r. właściciel drukarni akcydensowej w Bielawie Hermann Krichler rozpoczął wydawanie gazety codziennej, która pod nazwą "Langenbielauer Anzeiger" ukazywała się nieprzerwanie aż do 1945 r. Niemal równocześnie zaczął się ukazywać tygodnik p.n. "Langenbielauer Wochenblatt". Wydawcami tygodnika były miejscowe firmy: Schwencker, Fischer, Kretschner i Klein. Tygodnik ten w 1890 r. przekształcił się w pismo "Proletarier", zachowując w podtytule poprzednią nazwę. Od 1 lipca 1891 r. "Proletariusz" przeszedł w posiadanie Partii Socjaldemokratycznej i zajął się krzewieniem ideologii socjalistycznej. Własny tygodnik pt. "Dierigblatter" wydawała Firma "Ch. Dierig". Ponadto ukazywały się w Bielawie lokalne pisma wyznaniowe: pismo partii ewangelickiej "Unsere Kirche" i stały dodatek do tego pisma: "Nachrichten aus den Kirchgemeinde Reichenbach und langenbielau" ("Wiadomości Parafialne Dzierżoniowa i Bielawy"). Wydawca pierwszej bielawskiej gazety - "Langenbielauer Anzeiger" - Hermann Krichler zmarł 16 marca 1926 r. Warto dodać, że w jego drukarni została wydana w 1931 r. "Chronik von Langenbielau" ("Kronika Bielawy"), której autorem był miejscowy nauczyciel Fritz Hoenow. ***** W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, gdy do bielawy przybywali ludzie ze Wschodu i Zachodu i z rejonów Polski centralnej, by uczyć się zawodu i znaleźć pracę, panowało ogromne zapotrzebowanie na polskie słowo pisane. Już w 1946 r. utworzono w Bielawie bibliotekę publiczną z książek podarowanych przez pracowników, mieszkańców miasta. Z nazwą "KROSNO" pracownicy PZPB Nr 1 (Bielbaw) zetknęli się w maju 1947 r., gdy ukazał się premierowy numer pisma. Nazwę tę wybrał Teodor Mierzeja (na zdjęciu), założyciel i pierwszy redaktor.      Nie było to pismo w pełnym tego słowa znaczeniu, ale tylko arkusz gazetki ściennej, na którym naklejono maszynopisy i zdjęcia oraz malowane i dorysowywane winiety. W takiej postaci wyszły dwa numery. Wtedy natrafiono na terenie fabryki na poniemiecką drukarnię zakładową i już od trzeciego numeru - choć w dalszym ciągu ukazywało się w formie gazetki ściennej - ale już jako drukowany miesięcznik. Było to pierwsze drukowane (poza afiszami) słowo polskie w Bielawie. Nakład pisma wzrósł z 20 do kilkuset egzemplarzy, co umożliwiało wyklejanie gazetki na terenie całego zakładu. Trudno było jednak przymykać oczy na dość istotny mankament: zakładowa drukarnia nie dysponowała wtedy jeszcze polskimi czcionkami, a wię brakowało typowo polskich liter, jak: ł, ż, ź, ó, ą, ę, ś, ć, ń. Jak wspomina Zygmunt Kihnbaum, jedyny z prawdziwego zdarzenia polski drukarz, z przedwojennym jeszcze stażem: "...musiałem dorabiać polskie akcenty poprzez lutowanie, lub wykonywać samodzielnie klisze w linoleum. Było to bardzo czasochłonne. Gazetka "Krosno" drukowana była na papierze "Jawa", o formacie B-1. Często pracowaliśmy6 po godzinach pracy. A czasy były bardzo trudne. Brakowało materiałów, farb drukarskich, papieru, polskich czcionek. Nie zniechęcało nas to jednak do pracy. Wraz z redaktorem Mierzeją przepracowałem niejedną noc, a największą radością był dla nas widok wiszącej w gablotach gazetki i ludzi czytających jej treść. W gazetce pisaliśmy o osiągnięciach produkcyjnych, radościach i smutkach ludzi powracających z różnych stron po ciężkich przeżyciach wojennych i osiedlających sie tu, na Ziemiach Odzyskanych. Nasza gazetka stawała do konkursu w przemyśle włókienniczym w Łodzi i zajęła czołowe miejsce. W późniejszym czasie zaczęliśmy myśleć o gazetce wielostronicowej, a tekst wysyłano do wrocławskiej drukarni, gdzie składano go na linotypach, co znacznie ułatwiło nam pracę, polegającą już nie na ręcznym składaniu lecz na łamaniu gazety" - kończy swoje wspomnienia Zygmunt Kihnbaum. Wydawane były także okolicznościowe numery "Krosna" w nakładzie sięgającym nawet kilku tysięcy egzemplarzy, tj. dla każdego pracownika fabryki. Było to przygotowanie do regularnego wydawania zakładowej gazety. 1 lipca 1950 r. ukazał się pierwszy numer "Krosna" w znormalizowanym formacie 8-stronicowej gazety zakładowej. W artykule wstępnym redakcja pisała: "Celem zaspokojenia życzeń i potrzeb naszej załogi rozpoczynamy nieniejszym numerem wydawanie stałej, ilustrowanej, 8-stronicowej gazety fabrycznej "Krosno", która będzie się ukazywała regularnie w 20-tym dniu każdego miesiąca, w miejsce dotychczasowej gazetki ściennej, pod tą samą nazwą... Nasz nowy miesięcznik będzie obejmował całokształt życia załogi... Nie będzie niedociągnięcia, którym sie nie zajmie, nie będzie pracownika, któremu w słusznej sprawie nie pomoże..." Redaktorem naczelnym gazety nadal pozostawał Teodor Mierzeja, choć przez pewien czas redakcja korzystała z profesjonalnej pomocy wrocławskiej "Gazety Robotniczej", która delegowała w tym celu swoją dziennikarkę Kałasznikową, a później Stefana Michałka. Specjalnością "Krosna" i jego redaktora - T. Mierzei - było podpatrywanie życia na gorąco we wszystkich jego przejawach, niedomaganiach i bolączkach. Gazeta dawała temu wyraz w wielu utworach satyrycznych (wierszach, fraszkach, trawestacjach, szopkach noworocznych) nie zawsze oryginalnych i najwyższego lotu, ale zawsze odbijających jak w krzywym zwierciadle zwykłe, szare i codzienne życie bielawian, postawionych wobec trudów egzystencji. Zmorą bielawskich zakładów i zwykłych obywateli był powszechny niedostatek dóbr materialnych. O perypetiach zaopatrzeniowców tak pisał Mierzeja w swej trawestacji mickiewiczowskich "Trzech Budrysów": "Stary wezwał trzech młodych Referentów w zawody, Co u niego są w zaopatrzeniu, Mówiąc do nich służbowo, Z miną bardzo surową - Znać to było po jego spojrzeniu: "Jak tu mozna pracować Skoro burza gradowa Zbiła szyby, jak gdyby kamykiem, A jak na złość mróz trzyma I nim skończy się zima, Chyba trzeba zamknąć fabrykę..." Widmo zamknięcia fabryki zostało jednak zażegnane za cenę 5 kilogramów cytryn, towaru wówczas bardzo deficytowego, które to cytryny sprytny zaopatrzeniowiec wręczył jako "reklamówkę" dystrybutorowi szkła okiennego. Innym problemem, jaki spędzał sen z oczu władzom miejskim, a ludzi młodych doprowadzał do rozpaczy, był brak mieszkań. Oto jak te kłopoty przedstawiało "Krosno" (fragmenty): Beztrosko, niewinnie się wszystko zaczęło: Tkacz z prządką zatańczył i ... z miejsca go "wzięło". Od tej właśnie chwili Już razem chodzili I siebie wzajemnie wciąż było im brak... Tkacz oświadczył się prządce, był ślub i huczne wesele i do pełni szczęścia brakowało młodym tylko... mieszkania. By dostać mieszkanie, Wnosili podanie I sto załączników z podaniem tym szło. A oni czekali I nogi zdzierali... Nareszcie "chwyciło" Podanie - aż miło! Gdy żenił się - dostał mieszkanie... ich syn! W 1960 r. mijało 10 lat od ukazania się pierwszego numeru gazety zakładowej "Krosno". W okresie tym kierowali wydawnictwem kolejno: Teodor Mierzeja, Ryszard Oksiuta, Ryszard Durlik, Lucjan Powichrowski. W ciągu tych lat "Krosno poprawiło swoją szatę graficzną, swój poziom i zostało uznane za najlepszą gazetę zakładową Dolnego Śląska. W maju 1958 r. pismo zostało przekształcone w periodyk Ziemi Dzierżoniowskiej, który miał uwzględniać szczególnie problematykę bielawskiego przemysłu bawełnianego i życiowe sprawy ludzi w przemyśle tym zatrudnionych. Od tej pory "Krosno" miało już nie być finansowane przez przedsiębiorstwa bawełniane, lecz utrzymywać się z własnych funduszy czerpanych z prenumeraty pisma i ogłoszeń oraz z reklam. Od chwili, gdy "Krosno" stało się miesięcznikiem o zasięgu powiatowym i organem międzyzakładowym, znacznie rozszerzyło zakres swych zainteresowań, pogłębiło problematykę, więcej miejsca poświęcało historii Ziemi Dzierżoniowskiej i sprawom społeczno-kulturalnym, podniosło znacznie poziom, powiększyło objętość i pozyskało do współpracy kilka najlepszych piór w powiecie. Od stycznia 1959 r. funkcję redaktora naczelnego objął Ludwik Hołdonowicz, poprzednio dziennikarz "Gazety Robotniczej". W skład ścisłego gremium redakcyjnego wchodzili wówczas: Henryk Zymon-Dębicki, Róża Porzycka, Leszek Laskowski, Teodor Mierzeja i in. Gazeta była drukowana w drukarni książkowej BZPB im. II Armii W.P.". W 1958 r. zakupiono w Nowej Rudzie złomowaną maszynę drukarską - linotyp. Nabytek ten, po wyremontowaniu, znacznie usprawnił druk gazety. W tym czasie był to jedyny linotyp w powiecie. Kierownikiem drukarni był od początku Edmund Seroczyński. Oprócz niego do ścisłego sztabu technicznego drukarni należeli maszyniści: K. Kamiński, M. Figwer, Jóżef Litwin i Zofia Pabiś. "Krosno" zawsze starało się reagować na wszelkie przejawy życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego w środowisku, dla którego było przeznaczone. Nieraz obraz tego życia mógł się wydać zafałszowany i odległy od realiów, przeideologizowany, lecz z perspektywy lat można ocenić, że roczniki "Krosna" to żywa historia ludzi i miasta, w którym mieszkali i historia zakładów, w jakich przyszło im pracować. Dla odtworzenia dziejów Bielawy jest to niewyczerpane źródło wiadomości, zagadnień i spraw, nie zawsze przebrzmiałych. W 1977 r. "Krosno" obchodziło jubileusz 30-lecia. W okresie tym przeszło prawdziwą metamorfozę: z gazetki ściennej stało się największym w kraju pismem zakładowym, którego nakład osiągnął 14,5 tys. egzemplarzy. Z okazji jubileuszu w salach Zakładowego Domu Kultury "Bielbawu" urządzono wystawę retrospektywną działalności i dorobku gazety. Na wystawie eksponowane były m. in.: - poszczególne numery archiwalne czasopisma, ukazujące jego przemiany w formie, treści, objętości i zasięgu, - fotosy sporządzone przez Ryszarda Witkowskiego, obrazujące poszczególne kolejne fazy tworzenia gazety, jej drukowania i kolportażu, - albumy tematyczne z wybranych publikacji dotyczących regionu i jego dziejów od czasów piastowskich, historii zakładów włókienniczych, zabytków Ziemi Dzierżoniowskiej, wojennych losów tutejszych mieszkańców i ich udziału we wszystkich frontach II wojny światowej. Wprowadzenie stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) zahamowało dalszy rozwój pisma. Dekretem Rady Państwa PRL wszystkie tytuły prasowe uległy zawieszeniu. Ten los stał się również udziałem bielawskiego "Krosna". Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 r. Zaczęły ukazywać się na powrót zlikwidowane poprzednio czasopisma. W Bielawie , po ponad rocznej przerwie, wydawanie "Krosna" zostało wznowione 1 marca 1983 r. "Krosno" stało się teraz wspólną gazetą zakładów "Bielbaw" i "Bieltex". Po wznowieniu gazeta zachowała tradycyjną nazwę i jak dawniej ukazywała się co dwa tygodnie, w nakładzie 6 tys. egzemplarzy. Nawiązując do lansowanych przez ówczesny rząd koncepcji, redakcja "Krosna dużo miejsca poświęcała sprawom reformy gospodarczej, która stawała się głównym tematem środków masowego przekazu w kraju. W jednym z numerów wznowionego pisma ukazała się następująca notatka: "Co wiemy o Bielawie? Wyniki błyskawicznej sondy na tak postawione pytanie były jednoznaczne. O dniu dzisiejszym swojego miasta wiemy sporo, natomiast o jego historii - prawie nic. A przecież za rok, w 1984 r., obchodzić będziemy 60-lecie nadania Bielawie praw miejskich i 140 rocznicę powstania tkaczy sowiogórskich. Jest więc okazja i potrzeba upowszechnienia historii Bielawy. Rozpoczniemy więc publikowanie cyklu poświęconego temu tematowi". Od tego czasu ukazało się w "Krośnie" ponad 220 odcinków cyklu poświęconego dziejom miasta - autorstwa Krzysztofa Pludro. W latach 1993/94 publikacje te doczekały się wydania książkowego. Najwięcej jednak miejsca redakcja "Krosna" poświęcała problemom warunków życia mieszkańców Bielawy, ukazywanych na tle zmian, jakie - poczynając od przełomu ustrojowego z 1989 r. - zachodziły w dziedzinie życia gospodarczego, społecznego i politycznego. W latach 1983-1990 redaktorem naczelnym "Krosna" była Zofia Suwała-Łopieńska. Poczynając od marca 1993 r. ukazywała się w "Krośnie" dodatkowa wkładka pn. "Wiadomości Bielawskie". Dodatek ten zawierał informacje o ważniejszych wydarzeniach w mieście, o uchwałach Rady Miejskiej i Zarządu Miasta. Nakład "Wiadomości Bielawskich" wynosił 4.300 egzemplarzy i wraz z "Krosnem" rozprowadzany był nieodpłatnie. Opracowywaniem i przygotowaniem do druku obydwu edycji ("Krosna" i "Wiadomości Bielawskich") zajmował się najskromniejszy na Dolnym Śląsku zespół redakcyjny w osobie Barbary Lesiewicz. Szczególnie bulwersujące mieszkańców Bielawy były doniesienia o postępującym procesie degradacji przemysłu Lekkiego. W bielawskich zakładach atmosfera zagrożenia zwolnieniami rosła z miesiąca na miesiąc. Moment wręczania pracownikowi wypowiedzenia pracy była dla niego bolesnym przeżyciem. Te ciche ludzkie dramaty często trafiały na łamy prasy. Oto kilka takich wypowiedzi: - Praca? To dziś puste słowo. Pracy przecież nie ma. - W życiu nie sądziłam, że w Polsce słowo "praca" będzie się kojarzyło z niepewnym jutrem. Kiedyś brało się do pracy ludzi prawie z łapanki. Kto tylko chciał - pracował. Teraz prawie każdy szanuje swoje miejsce pracy, a i tak zwalniają. - Od ponad miesiąca widzę ludzi grzebiących w śmietnikach o zmroku, kiedy nikt nie widzi. Pewna pani, zapytana o to, stwierdziła, że jest sama i musi jeszcze pomagać bezrobotnej córce, mieszkającej ponad 300 km stąd. Przekazuje jej prawie całą swoją rentę (500 zł), a sama tak właśnie sobie radzi. Nasilający się z roku na rok kryzys w przemyśle bawełnianym sprawiał, że bielawskie zakłady wycofały się z funkcji mecenasów kultury w mieście, z mecenatu, jaki przez długie lata poczytywany był za słuszny powód do dumy. Ofiarą tych zjawisk padło "Krosno". W kwietniowym numerze z 2001 r. ukazał się następujący anons: "KROSNA już nie będzie". Ta jedna z najstarszych gazet na Dolnym Śląsku ukazywała się przez 54 lata. Do połowy marca 2001 r. ukazało się 866 wydań gazety. Przez cały czas istnienia "Krosno" wpisywało się w proces zakorzeniania się ludności miasta i wrastania w nową powojenną rzeczywistość, w proces integracji mieszkańców, wywodzących się ze wszystkich stron i zakątków przedwojennej Rzeczypospolitej. Wprawdzie nieraz prezentowany przez "Krosno" obraz rzeczywistości okazywał się nieprawdziwy, czy wręcz zafałszowany i odległy od odczucia mieszkańców, ale nie można zakwestionować, że pismo to spełniało rolę kroniki bielawskiej codzienności, było kroniką miasta i zapisem wzlotów i upadków jego obywateli. Szczególną rolę pismo pełniło po przełomie październikowym 1956 roku. Stało się wówczas pismem całej Ziemi Dzierżoniowskiej, całego sowiogórskiego regionu, opowiadając o dziejach i zabytkach miast i wsi, o twórcach regionalnej kultury, o ludziach kształtujących oblicze regionu. Od 1958 r. obejmowało swym zasięgiem Bielawę, Dzierżoniów, Niemczę, Pieszyce i Piławę Górną. W latach 1978-1981 d0o zespołu redakcyjnego doszli przedstawiciele zakładów bawełnianych w Kudowie Zdroju i Głuszycy. Nakład gazety wynosił wówczas 14,5 tys. egzemplarzy. Później przyszły lata chude. Wprowadzona reforma gospodarcza i transformacja ustrojowa wymagały ograniczenia, a z czasem całkowitego wyeliminowania nakładów przez przedsiębiorstwa na działalność pozaprodukcyjną. Jak już było powiedziane, ofiarą tego kursu padło "Krosno". Z okazji jubileuszu 10-lecia pisma jego założyciel i długoletni redaktor - Teodor Mierzeja - takie życzenia składał swej gazecie: "Doczekaj się stulecia z młodzieńczym obliczem I z dojrzałym spojrzeniem - zawsze świeżym, zdrowym! Jubilacie - GAZETO, tego TOBIE życzę!" Szkoda, że do spełnienia tych życzeń zabrakło aż 45 lat. Okazało się to wielką stratą dla pracowników fabryk i instytucji, dla mieszkańców, dla wszystkich, którym wiadomości o bielawskich wzlotach i porażkach nie były obojętne. Decyzja o likwidacji "Krosna" oznaczała brutalne zniszczenie jakże ważnego fragmentu kulturalnej i społecznej substancji miasta, kształtowanej przez ponad pół wieku przez ludzi, dla których nic co bielawskie nie było obce. Oprócz "Krosna" i "Wiadomości Bielawskich" dużą rolę, szczególnie w życiu parafii pw. WNMP, odgrywał ukazujący się od lat miesięcznik "Zwiastun", redagowany przez świeckich i duchownych działaczy katolickich. W skład redakcji wchodzili w różnych okresach czasu: Emilian Kupiec (b. burmistrz Bielawy), Ryszard Stelmaszczyk, Angelika Smolińska, Emilia Popławska, Sylwia i Robert Wierzbiccy i in. W "Zwiastunie" zamieszczano ważniejsze wydarzenia z życia parafii (pielgrzymki, działalność charytatywna, tematy z dziejów ojczystych, nauczanie Jana Pawła II, wypowiedzi proboszcza). Wspomnieć jeszcze należy o ukazujących się efemerydach prasowych, jak: "Kalenica", redagowana przez Zbigniewa Wójcika, "TO" i "BIS". Wydawnictwa te, po krótszym czy dłuższym ukazywaniu się na rynku bielawskim, upadały ze względów finansowych, choć informacje przez nie drukowane dostarczały czytelnikom wielu cennych i ciekawych informacji. (kp)
31.05.2007Wieczór z "Wiadomościami Bielawskimi"

      31 maja w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbędzie się "Wieczór z Wiadomościami Bielawskimi". Uroczystość organizowana jest z okazji 15-lecia gazety. Początek spotkania o godzinie 17.00.31.05.2007EUROPEJSKIE BIEGANIE W BOLESŁAWCU

      Z Bielawy do Bolesławca wyprawiła się 12 osobowa ekipa na Międzynarodowe Biegi „Bolesławiec 2007”. Miejscowi organizatorzy biegów przygotowali trasy dla każdego przedziału wiekowego i tak dla SP: kl. I-III - 400m, kl. IV-VI - 800 m, dla gimnazjalistów - 1200 m. Na tej dość trudnej trasie trzeba było przebiec odpowiednio 1, 2 lub 3 okrążenia. Startowali z „Bielawianki” na 800 m: Agnieszka Trawniczek - zajęła V m-ce czas 0,04:21 min. ucz. SP 10 Bielawa, Klaudia Dudzik - VI m-ce czas 0,04:24 min. ucz. SP 7 Bielawa, Aleksandra Sieradzka - VII m-ce czas 0,04:31 min. ucz. SP 5 Bielawa, Katarzyna Hyra - VIII m-ce czas 0,04:48 min. ucz. SP 7 Bielawa Gimnazjaliści roczniki 1993-1994 biegali 3 okrążenia tj. 1200 m. Piotr Konieczyński zajął VII miejsce OPEN ucz. VI kl. SP 5 Bielawa, Angelika Zadworna - VI miejsce K 93 R ucz. I kl. G 3 Bielawa, Klaudia Jarosz - VII miejsce K 93 R ucz. I kl. G-3 Bielawa.      W biegu głównym na dystansie 10 km – 5 okrążeń ulicami miasta po trasie atestowanej o nawierzchni asfaltowej startowało 102 uczestników, w tym 17 kobiet, a ukończyło 98 osób. Startowali Bielawianie: Joanna Trawniczek zajęła VI miejsce K 35 czas 0,46:57 min. indywidualnie, Michał Gołębiewski - VII miejsce M 20 czas 0,37:25 min. LKS „Ogniwo” Dzierżoniów, Mikołaj Witczak - II miejsce M 70 L-LKS „Bielawianka”, Czesław Marciak - III miejsce M 70 L-LKS „Bielawianka” W klasyfikacji generalnej zwyciężyli: Aleksander Nikołajuk M 20 „Dynamo” Mińska BLR czas 0,32:17 min., Angelika Awierkowa K 35 „Symferopol” UKR czas 0,41:37 min. Drużynowo ekipa z Bielawy wywalczyła III miejsce dla L-LKS „Bielawianka”, oraz III miejsce dla Gimnazjum nr 3 w Bielawie.30.05.2007MIEJSKA BIBLIOTEKA MOKIS - ŚWIĘTO BIBLIOTEKI

      Tegoroczny Tydzień Bibliotek obchodzony był w dniach 7 – 13 maja pod hasłem „Biblioteka mojego wieku”. Podobnie jak w ubiegłym roku Dział Dziecięco – Młodzieżowy przy ul. Żeromskiego 43 licznie gościł dzieci z Przedszkoli Publicznych nr 2, nr 3, nr 5 i nr 8 oraz pierwszoklasistów ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 7. W bibliotece zrobiło się bardzo gwarno i wesoło. Podczas spotkań mali goście mieli okazję zapoznać się z pracą działu, pooglądać bogato ilustrowane książki dla dzieci, dowiedzieć się, w jaki sposób można zostać stałym czytelnikiem i dlaczego warto czytać książki, choć niektórzy sami potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Maluchy w dziale czuły się bardzo swobodnie, chętnie rozwiązywały krzyżówki i rebusy, odgadywały zagadki oraz wymieniały tytuły przeczytanych przez rodziców bajek. Chcąc pozyskać nowy „narybek” czytelniczy, panie bibliotekarki Jola Matuszczak, Ania Rutkowska i Agnieszka Smuśkiewicz przeprowadziły cały cykl czytań w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzieci z dużą uwagą, a niekiedy i z przejęciem wysłuchały kilku utworów Astrid Lindgren: „Kukułka-Wesołka”, „Mirabella”, „Majowa noc”, „O królewnie, która nie chciała się bawić”, pochodzących ze zbioru opowiadań zatytułowanego „Nils Paluszek” oraz fragmentu książki „Emil ze Smalandii”.      Wybór tekstów do zaprezentowania nie był przypadkowy. Rok 2007 w naszej bibliotece jest rokiem Astrid Lindgren. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin i 5. rocznica śmierci tej wybitnej szwedzkiej pisarki, należącej do klasyków literatury dziecięcej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 1974 r. na wniosek polskich dzieci otrzymała Order Uśmiechu, a w 1989 r. Uniwersytet Warszawski przyznał jej tytuł doktora honoris causa. Warto sięgnąć po inne książki Astrid Lindgren, gdyż na pewno dostarczą dzieciom niezapomnianych przeżyć i rozwiną ich wyobraźnię. Na zakończenie pobytu w bibliotece milusińscy obejrzeli wystawę prac konkursowych „Ilustracje do książek Marii Kownackiej”, prac dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zatytułowaną „W Krainie Zimy” oraz prac plastycznych uczniów kl. IV ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, stanowiących ilustracje do utworów Astrid Lindgren pod kierunkiem pani Doroty Kukli, wyeksponowanych w odwiedzanym dziale i na korytarzu biblioteki. Przed odejściem dzieci otrzymały kolorowe zakładki do książek, które będą im przypominały miłe chwile spędzone w bibliotece, one zaś w podzięce wręczyły paniom bibliotekarkom kwiaty i laurki z pięknymi życzeniami, zaprezentowały kilka wesołych wierszy i wyraziły chęć zapisania się do biblioteki. Łącznie w ramach spotkań związanych z Tygodniem Bibliotek, Dział Dziecięco-Młodzieżowy gościł 252 dzieci. Dziękujemy paniom: Ewie Kilańczyk, Ewie Marzec, Teresie Jaworskiej, Marioli Fuchs, Jolancie Pędziwiatr, Małgorzacie Kołcz, Lucynie Łuciów, Małgorzacie Moździerz, Bogusławie Koselskiej, Helenie Kroczak, Jolancie Błaszczyk, Annie Szperun, Helenie Krawczyk i Joannie Gusta oraz ich podopiecznym za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie Tygodnia Bibliotek w MBP. ***J. M.30.05.2007Zaproszenie na Piknik Rodzinny

      


Rodzice i Uczniowie 
Szkoly Spolecznej
w Bielawie 
serdecznie zapraszaja na tradycyjny
Piknik Rodzinny,
który odbedzie sie na terenie szkoły
w dniu 15 czerwca 2007r.
Wspólna zabawa rozpocznie sie od godz. 17,oo.
W programie wiele atrakcji:
loteria fantowa;
popisy artystyczne dzieci i dorosłych;
kurs udzielania pierwszej pomocy;
sportowe potyczki rodzinne;
inne niespodzianki;

Liczymy na przybycie Panstwa 
i zapraszamy do wspólnej zabawy.30.05.2007XXX DNI BIELAWY

      1 - 3 czerwca 2007 1.06.- piątek Park Miejski 10.30 – SŁOŃCE DZIECIOM ŚWIATA – happening ekologiczny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Ok.11.30 – Nadanie nazwy i ogłoszenie wyników konkursu na: Plac Zabaw w Parku Miejskim Sala Sportowa SP 10 18.00 -20.00 – Finał XVIII Edycji Amatorskiej Ligi Koszykówki Estrada w rynku 18.00 – Prezentacje estradowe dla dzieci i nie tylko W programie ogłoszenie wyników konkursu „Legendy o Bielawie” 19.00 - P.C.J.-cover band 20.30 - Koncert zespołu DŻEM 2.06.- sobota strzelnica ul. Leśna 9.00 – MISTRZOSTWA BIELAWY W STRZELANIU Z KBKS –Kategorie wiekowe 15-26 l., 27-48l., 50-powyżej. Kobiety – kat.open. Na najlepszych czekają dyplomy puchary i cenne nagrody – organizator TKKF SOWA obwodnica ul. Sikorskiego STREET FIGHTER FESTIVAL 2007 Program 10.00-12.00 Treningi otwarte 12.00 – Oficjalne otwarcie imprezy 12.15 – JOHNNY DOO i JAROSLAV JANOVSKI - pokaz kaskaderów 12.40-13.00 – przerwa techniczna przed konkursem 13.00 – 15.00 – KONKURS JAZDY NA JEDNYM KOLE - AMATORÓW 15.15 - JOHNNY DOO i JAROSLAV JANOVSKI – II pokaz kaskaderów 16.00 – Ogłoszenie wyników 16.20 - JOHNNY DOO i JAROSLAV JANOVSKI – III pokaz kaskaderów 17.00 – Planowane zakończenie imprezy Uwaga (wstęp: trybuna – 35 zł, stojące – 10 zł Estrada w rynku 15.30 - IVAN KOMARENKO – koncert gwiazdy 17.00 – BORN TO MUSIC – finał konkursu zespołów muzycznych organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta g.19.00 - Prezentacje muzyczne i estradowe – zespół BRATKI g.20.30 – Zespół ZORBA 3.06.2007- niedziela VIII PARAFIALNY FESTYN PRZEDWAKACYJNY NA RZECZ LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI w programie m.in.: stadion KS Bielawianka 15.00 - mecz piłki nożnej Gwiazdy „Bielawianki” – KSIĘŻA (Wielki rewanż) Estrada w rynku 16.30 - Występ zespołów parafialnych – KUCYKI, MAŁE AVE – estrada 16.40 – Blok „REKREACYJNY”- rodzinne zabawy zręcznościowe oraz gry i zabawy dla dzieci – ul.Piastowska 17.00 – Klasy taneczne ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie. 17.30 – FART – studio piosenki i tańca 18.30 - Zespoły taneczne Spółdzielczego Centrum Kultury 19.00 - Wręczenie nagród w zawodach i konkursach, Ogłoszenie wyników Wielkiego Konkursu Fantowego połączonego z koncertem „Piosenki na życzenie” - wystąpi ŁUKASZ PAWLAK godz. 20.00 Koncert gwiazdy festynu zespołu „40i30na70” czyli „Czterdziestu synów i trzydziestu wnuków jeżdżących na siedemdziesięciu oślętach” Ok. 21.30 - Zakończenie XXX Dni Bielawy – ERATO i POKAZ SZTUCZNYCH OGNI Uwaga podczas imprez: - w rynku w dniach 1-3.06. - Plac Wolności oraz ulice Kopernika, Bankowa, Piastowska i Wolności zamknięte dla ruchu kołowego - w dniu 2.06.od g.6.00 -19.00 – ul.Skorskiego - obwodnica odcinek na wysokości ulic Westerplatte – 1 Maja, wyłączona z ruchu - prosimy również o zastosowanie się do zaleceń służb porządkowych i ochroniarskich oraz regulaminów obowiązujących podczas trwania imprezy. PLAC WOLNOŚCI MONITOROWANY ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE29.05.2007TYDZIEŃ BIBLIOTEK ‘2007

      W dniach 7-13 maja trwał Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka mojego wieku”. Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie zaprosiła do siebie dzieci w wieku od 6 do 9 lat z zaprzyjaźnionych placówek Przedszkola Publicznego nr 7 „Kubusia Puchatka” oraz Szkoły Podstawowej nr 5. Odwiedziło nas w sumie 90 osób – 2 zerówki i klasy I, II, III. Spotkania odbywały się według planu. Oto podsumowanie: 1) Biblioteka mojego wieku – dzisiaj będzie pełna uśmiechu! ( i było wesoło, zwłaszcza przy rozwiązywaniu zagadek dotyczących znanych bajek i quizu „Czy jesteś dziecinny?”); 2) Dni otwarte – poznawanie biblioteki. (dzieci poznały „Nasz biblioteczny regulamin na wesoło” oraz odbyła się rozmowa o bezpiecznym Internecie i ciekawych stronach internetowych przeznaczonych zwłaszcza dla dzieci: www.przedszkolaki.sieciaki.pl, www.juniorek.info, www.bromba.pl );      3) Czytaj książki z biblioteki, wiedzę będziesz miał na wieki. ( młodzi słuchali np. wierszy „Mucha w chatce Uchatki”, „Mówka sówki do mrówki”, „Hiena Helena i higiena”; bajki o osiołku, który myślał, że gdy zje książki będzie mądry.. i kilku opowiadań ze zbiorku „13 skrytka” czy też usłyszały przepis na „Pulchne bułeczki Pippi Pończoszanki”); 4) Czytelniku ! Jest szansa by oddać książki nie płacąc kary za ich przetrzymanie. (dzieci dowiedziały się, że zapominalscy czytelnicy wyjątkowo w maju nie zapłacą kary za przetrzymanie książek). Miło było gościć w siedzibie naszej biblioteki (Biblioteka-Filia nr 2-ul. Piastowska 1-Bielawa) grzecznych, rezolutnych, wesołych i pilnie słuchających przedszkolaków i uczniów i dziękujemy im za spotkania oraz ich opiekunom: p. Annie Janickiej, Renacie Majcher, Barbarze Sasce, Renacie Łuczyńskiej, Elżbiecie Stiepańczuk. Do rychłego zobaczenia!!! ***JP
29.05.2007Dobry start Kozicy i Szczodrowicza

      W dniach 25-26 maja na matach Żar rozegrano ogólnopolski turniej młodzików z zapasach w stylu klasycznym. Startowało 212 zawodników z Polski oraz reprezentacja z Niemiec.      Dobrze zaprezentowali się bielawscy młodzi zapaśnicy zdobywając 2 medale: Marcin Kozica (na zdjęciu wyżej)w kategorii 32 kg wygrał wszystkie walki nie tracąc w turnieju ani jednego punktu - zdobywając złoty medal, Roman Szczodrowicz (zdjęcie niżej)w drodze do finału uległ swojemu długoletniemu rywalowi ze Śląska Wrocław, następnie pozostałe walki wygrywał w pięknym stylu i wywalczył brązowy medal.
28.05.2007Rady i Komisji Rady Miejskiej Bielawy - główne tematy

      4 czerwca godz. 15.00 Komisja Rewizyjna - Kontrola przychodów ze sprzedaży usług w 2006 r. przez MOKiS - wnioski i opinia komisji. 5 czerwca godz. 14.00 Komisja Budżetu i Finansów - Wydatki na promocję miasta w 2005 i 2006 roku oraz w I półroczu 2007 r. 6 czerwca godz. 14.00 Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia - Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w gminie i poza miejscem zamieszkania. Przygotowanie planu7 pracy komisji na II półrocze 2007 r. 13 czerwca godz. 14.00 Komisja d/s Promocji Miasta i Integracji Europejskiej - Promocja miasta i regionu poprzez wsparcie i współpracę z władzami Wrocławia i Urzędu Wojewódzkiego w ramach starań o targi EXPO 2012. 14 czerwca godz. 12.00 Komisja Planowania i Rozwoju Gospodarczego - Omówienie stanu bazy sportowej z uwzględnieniem planów wykorzystania istniejących obiektów sportowych przez młodzież w okresie wakacyjnym (wizytacja wybranych placówek). 18 czerwca godz. 15.00 Komisja Rewizyjna - Kontrola Przychodów ze sprzedaży usług w 2006 roku przez MCKF. 19 czerwca godz. 14.00 Komisja Budżetu i Finansów - Pozyskiwanie funduszy unijnych i ich wykorzystanie przez gminę w latach 2000-2006. Dochody budżetu gminy ze sprzedaży lokali użytkowych, mieszkalnych, działek budowlanych, dzierżawy nieruchomości handlowych, usługowych i wpływy z opłat targowych w 2006 roku i I półroczu 2007 r. 20 czerwca godz. 14.00 Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia - Pozyskiwanie środków unijnych. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2007 r. 21 czerwca godz. 12.00 Komisja Planowania i Rozwoju Gospodarczego - Informacja Burmistrza dot. wykorzystania funduszy unijnych. Fundusze otrzymane, ich przeznaczenie, działania podjęte w celu pozyskania nowych środków. Plan pracy komisji na II półrocze 2007 r. 27 czerwca godz. 10.00 SESJA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY - Budowa drogi Nr 384 Dzierżoniów - Łagiewniki. Stan aktualny. Zamierzenia i etapy dalszej realizacji zadania (z udziałem Komisji Sejmiku Dolnośląskiego). Przyjęcie planów pracy komisji na II półrocze 2007 roku. ***** Na każdym z posiedzeń komisji opiniowane będą projekty uchwał oraz omawiane sprawy różne. Podczas sesji rozpatrzone zostaną projekty uchwał, zgłaszane będą interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia.28.05.2007Ochrona środowiska głównym tematem sesji

      W środę 30 maja odbędzie się 11. Sesja Rady Miejskiej Bielawy. Tematem przewodnim obrad będzie „Ochrona środowiska – gospodarka odpadami, czystość w mieście. ZGPD7 – plan na dalsze lata”. W głównym temacie sesji wypowiedzą się burmistrz miasta, prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 oraz przedstawiciele komisji Rady Miejskiej. Podczas obrad radni rozpatrzą projekty uchwał m.in. w sprawie: zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego rejonu ulic Wolności i Tkackiej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz procedury uchwalania budżetu miasta. Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00.***Ł.Masyk25.05.2007Uroczyste otwarcie SKATEPARKU

      19 maja w obecności fanów skateboardingu nastąpiło uroczyste otwarcie skateparku w Bielawie. Wstęgę, którą trzymali burmistrz miasta oraz główny wykonawca inwestycji, przeciął jadąc na deskorolce projektant skateparku. Tym samym oddano do użytkowania miejsce, w którego zaprojektowanie i budowę zaangażowane były nie tylko władze miasta, ale także młodzież, która na co dzień będzie z niego korzystać. Zbudowany przy ul. Wojska Polskiego skatepark ma wymiary 44 x 17 metrów, posiada oświetlenie, kilkanaście wymagających przeszkód, a jego nawierzchnia została zbudowana z materiałów stosowanych na skateparkach w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.      Wielu deskorolkarzy przyjechało w sobotę do Bielawy nie tylko zobaczyć otwarcie skateparku, lecz by wziąć udział w zawodach o nazwie Bielawa Best Line Session. Zawodnicy przyjechali m.in. z Łodzi, Nowej Soli, Zgorzelca, Brzegu, Wrocławia i Ząbkowic. Stawka była wysoka, bo dla zwycięzcy całej imprezy organizatorzy przygotowali 1000 zł i nagrody rzeczowe. Z kolei dla zawodnika, który popisze się najlepszym trickiem 300 zł i nagrody rzeczowe. Najlepszy trick wykonał w tym dniu Łukasz Stokowski i to on otrzymał 300 zł i nagrody rzeczowe. Zwycięzcą pierwszych zawodów skateboardingowych w Bielawie został Kuba Bączkowski. Nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł odebrał z rąk burmistrza Bielawy. Drugie miejsce w zawodach Bielawa Best Line Session zajął Maciej Rybicki, a trzecie Artur Bąk. Organizatorami imprezy byli m.in.: BURMISTRZ MIASTA BIELAWA, FRACTAL, STOWARZYSZENIE "FRESH CITY" Z WROCŁAWIA.
24.05.2007Jak to ziarno soi powiedziało całą prawdę - spektakl teatru Berliner Compagnie

      17 i 18 maja na scenie teatru-kina MOKiS teatr Berliner Compagnie przedstawił sztukę Helmy Fries "TERRA! TERRA! Ziarno soi mówi całą prawdę". To dowcipna sztuka, pełna śpiewu i tańca, będąca mieszanką commedia dell'Arte i brechtowskiego teatru epickiego, ale poruszająca niezwykle ważny temat globalnego agrobiznesu, a jednocześnie oskarżająca wszystkich wykorzystujących bezrolną ludność Ameryki Południowej dla własnych profitów.      Na przykładzie ziarenka soi, zwanego Sojają, zademonstrowano jak bydło bogatych zjada pożywienie biednych, jak manipulowana struktura genetyczna ma pomóc ugasić głód tego świata. To przede wszystkim mądra sztuka, nic zatem dziwnego, że Unia Europejska wsparła ten projekt teatralny. W spektaklu wystąpili: Juliane Aschau (Sojaja, Indianin), Telma Savietto (Czarny Fasolek, Roślina Soi, Kakao), Monika Bienert (Dom Pedro, Roślina Soi, Paula, Pomarańcza), Elke Schuster (Mr. Jad, Roślina Soi, Chłopka, Cukier), Nils Willers (Roślina Soi, Carlos, Drzewo, trzej Klienci), H.G. Fries (Roślina Soi, Chłop, Krowa, Kawa) oraz Arkadiusz Ziętek (głos w supermarkecie).
24.05.2007II Cross parkowy - Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych – 19.04.2007 Bielawa

      W dniu 19.04.2007 odbyły się w parku w Bielawie Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych zorganizowane przez ULKS Muflon Bielawa przy współpracy z MCKF Bielawa, Gimnazjum nr 1 Bielawa, PZ LZS Dzierżoniów i SZS Wrocław. W zawodach rywalizowało 479 zawodników (REKORD!!!) z dziewiętnastu szkół naszego powiatu oraz trzech klubów lekkoatletycznych. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła SP nr 1 w Pieszycach przed SP 10 Bielawa i SP 1 Bielawa. W kategorii gimnazjalnej bezkonkurencyjna była drużyna Gimnazjum nr 1 w Bielawie przed Gimnazjum nr 2 w Bielawie i Gimnazjum Pieszyce. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła drużyna 1 LO w Dzierżoniowie przed LO Bielawa i 2 LO w Dzierżoniowie. W klasyfikacji klubowej zdecydowanie zwycieżył klub ULKS Muflon Bielawa (457 punktów), pokonując ULKS Wielką Sowę Pieszyce (154 punkty). Trzecie miejsce zajął zespół LLKS Bielawianka Bielawa (48 punkty). Dziękuję WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM wychowania fizycznego z ze szkół powiatu za przyjęcie zaproszenia na zawody i tak dużą frekwencję!


Wyniki indywidualne:
bieg na dziewcząt do lat 11
1 miejsce: Marta Skubisz (SP 1 Bielawa) MUFLON
2 miejsce: Małgorzata Kwiatkowska (SP 1 Bielawa)
3 miejsce: Magdalena Nieśpiałowska (SP 1 Pieszyce)
Bieg ukończyło 51 zawodniczek

= bieg na chłopców do 11 lat
1 miejsce: Michał Staśkowiak (SP 1 Pieszyce)
2 miejsce: Jędrzej Świerczyński (SP 7 Bielawa)
3 miejsce: Oskar Koszel (SP 1 Pieszyce)
Bieg ukończyło 48 zawodników

= bieg na dziewcząt do lat 12
1 miejsce: Aleksandra Wypych (SP 5 Bielawa)
2 miejsce: Aleksandra Mularczyk (SP 4 Bielawa) MUFLON
3 miejsce: Marta Bogacka (SP1 Bielawa) MUFLON
Bieg ukończyło 36 zawodniczek

= bieg na chłopców do 12 lat
1 miejsce: Adrian Niedzielski (SP 1 Pieszyce)
2 miejsce: Mateusz Siwek (SP 1 Pieszyce)
3 miejsce: Michał Cembrowski (SP 10 Bielawa)
Bieg ukończyło 56 zawodników

= bieg na dziewcząt do lat 13
1 miejsce: Paulina Stolarczyk (SP 10 Bielawa) MUFLON
2 miejsce: Aneta Łazarz (SP 4 Bielawa) MUFLON
3 miejsce: Klaudia Watemborska (SP 10 Bielawa)
Bieg ukończyło 39 zawodniczek

= bieg na chłopców do lat 13
1 miejsce: Piotr Kuśnierz (SP 7 Bielawa) MUFLON
2 miejsce: Piotr Białach (SP 3 Pieszyce)
3 miejsce: Karol Chrzanowski (SP 1 Bielawa)
Bieg ukończyło 40 zawodników

= bieg na dziewcząt do lat 14
1 miejsce: Małgorzata Sarat (G 1 Bielawa) MUFLON
2 miejsce: Elwira Kiesowska (G 1 Bielawa) MUFLON
3 miejsce: Justyna Bykiewicz (G Pieszyce)
Bieg ukończyło 34 zawodniczki

= bieg na chłopców do lat 14
1 miejsce: Patryk Skiert (G 1 Bielawa) MUFLON
2 miejsce: Dawid Fedorowicz (G 1 Bielawa) MUFLON
3 miejsce: Mariusz Pazdan (G 1 Bielawa)
Bieg ukończyło 53 zawodników

= bieg na dziewcząt do lat 16
1 miejsce: Paulina Markiewicz (ZS Sióstr Salezjanek) MUFLON
2 miejsce: Justyna Borowczyk (G 1 Bielawa) MUFLON
3 miejsce: Angelika Kaczmarek (G Pieszyce)
Bieg ukończyło 33 zawodniczki

= bieg na chłopców do lat 16
1 miejsce: Paweł Polański (G 3 Bielawa) Bielawianka
2 miejsce: Karol Łuczyński (G 2 Bielawa) MUFLON
3 miejsce: Krzysztof Zielonka (G 2 Bielawa)
Bieg ukończyło 52 zawodniczki

= bieg na dziewcząt do lat 19
1 miejsce: Paulina Sarat (I LO Dzierżoniów) MUFLON
2 miejsce: Sonia Jankowska (I LO Dzierżoniów) MUFLON
3 miejsce: Kamila Jędrzejak (I LO Dzierżoniów) MUFLON
Bieg ukończyło 13 zawodniczek

= bieg na chłopców do lat 19
1 miejsce: Krzysztof Długosz (I LO Dzierżoniów)
2 miejsce: Grzegorz Kuta (I LO Dzierżoniów)
3 miejsce: Mateusz Duch (I LO Dzierżoniów)
Bieg ukończyło 23 zawodników.


24.05.2007W Bielawie gościła konsul generalny RP w Ostrawie

      17 maja gośćmi wiceburmistrza Mariusza Pacha byli: Anna Olszewska - konsul generalny RP w Ostrawie wraz z małżonkiem oraz Ewa Glura - prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Podczas spotkania poruszono m. in. zagadnienia dotyczące współpracy Polski i Czech wzdłuż całej wspólnej granicy. Współpraca ta powinna łączyć nas mieszkańców tak, aby nie zapominali o historii Śląska, a przede wszystkim o zabytkach architektury z majestatycznymi świątyniami. Ważne jest także organizowanie konkursów, koncertów, misteriów, imprez sportowych - głównie rowerowych, tak bardzo popularnych w Czechach.Pani konsul zwiedziła także Bielawę.      Od kilku lat Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy angażują się w organizację uroczystości związanych z obchodami Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku w teatrze-kinie MOKiS, w miesiącach wrześniu i październiku, odbędą się imprezy: konkurs poetycki p.n. "Jan Paweł II - Ojciec Narodów", przeglądy misyjne p.t. "Chrystus moim Panem", wystawa prac malarskich J. Kollerta z Polic n/Metui, koncert wieczorny "Erato" połączony z poezją Jana Pawła II.
23.05.2007FOOTBALL AMERYKAŃSKI W BIELAWIE

      BIELAWA OWLS – nowo powstała, amatorska drużyna Footballu Amerykańskiego zaprasza i zachęca wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w naszych szeregach! Drużyna, jest jak dotąd niezarejestrowanym klubem sportowym, w którym trenuje już ok. 20 osób. Poszukujemy wszelkich pasjonatów tego sportu, jak i osób całkowicie z nim niezaznajomionych. Zasady gry wytłumaczymy na miejscu, Gorąco zapraszamy również osoby, które chciałyby pomóc w prowadzeniu treningów. Dlaczego akurat Bielawa? Jest to swoisty fenomen w Polsce, iż w tak małym mieście ktoś postanowił stworzyć drużynę tak egzotycznego sportu, jakim jest u nas Football Amerykański. Związane jest to naturalnie z falą rosnącej popularności tej dyscypliny w naszym kraju. W kwietniu 2007r. rozpoczął się drugi sezon Polskiej Ligi Footballu Amerykańskiego, w której występuje już 9 profesjonalnych drużyn. Prawie każdy mecz rozgrywany we Wrocławiu przyciąga 2 tysiące kibiców. Wielu chłopaków trenujących u nas studiuje we Wrocławiu i żadnym problemem byłoby dla nich przeniesienie się do jednej z dwóch tamtejszych drużyn, gdzie dostaliby pełen osprzęt i trenowaliby pod okiem profesjonalistów. Postanowiliśmy stworzyć u nas jednak wszystko absolutnie od początku.      Kto jest potrzebny? Każdy, absolutnie każdy! Aby skompletować drużynę potrzebujemy 30 stałych zawodników. Jesteś wysoki, ale mało ważysz i boisz się, że zginiesz na murawie? Nic się nie martw! Football jest niesłychanie złożoną grą łączącą w sobie elementy praktycznie wszystkich sportów drużynowych jak i lekkoatletyki, zapasów, sportów walki i wielu innych. Każda osoba, niezależnie od warunków fizycznych znajdzie tutaj miejsce dla siebie. Wystarczy odpowiednio dobrać jej pozycję na boisku. Oczywiście, jeżeli uczęszczasz od kilku lat na siłownię i ważysz 100kg to jesteś jak najbardziej mile widziany! Lecz tak naprawdę każdy może spróbować tutaj swoich sił. Czy ktoś, kto ma wielki brzuch i waży 145kg może być czynnym sportowcem? Może, ale tylko w tej dyscyplinie. Do koszykówki byłby zbyt ślamazarny i ociężały. Do siatkówki zbyt niski. Do łyżwiarstwa zbyt niezgrabny, A w futbolu może być graczem ważnym jak każdy inny. Wchodzę w to! Co zabrać na trening? Świetnie! Na początek wystarczy para korków piłkarskich i stare ciuchy, które możesz wybrudzić i zniszczyć. Jeśli posiadasz ochraniacze na łokcie i kolana, również się przydadzą. Zapraszamy na treningi w każdą Sobotę od godz 11tej (adres podany poniżej). Dla pewności możecie się z nami skontaktować przed przyjściem, aby sprawdzić czy trening nie został np. przeniesiony na inną godzinę. Więcej na temat sportu i Polskiej Ligi FA: www.pzfa.pl , www.usasports.pl Adres: Boisko za Szkołą Społeczną, ul. Żeromskiego 1, Bielawa Kontakt: Tel: 502-949-784 E-mail: p.klinger@wp.pl , GG: #431384823.05.2007Startowali Mufloniści - Otwarcie sezonu lekkoatletycznego

      W dniu 5 maja nastąpiła inauguracja sezonu LA na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Początek sezonu i od razu bardzo dobre wyniki i miejsca. W biegach młodzików Maciej Woroszczak uzyskał 11.81 sek na 100 metrów. Wynik ten pozwolił mu zająć trzecie miejsce w tej kategorii. Karol Łuczyński zajął 4 miejsce z wynikiem 12.18 sek. W biegach na 300 metrów bardzo dobrze pobiegła Paulina Markiewicz, wygrywając zawody i uzyskując w kategorii młodziczek 44.17sek. W skoku w dal juniorów zwyciężył Krzysiek Włodarczyk uzyskując wyniki 6.66 m. Na 1000 metrów kobiet Gosia Zagała zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 3:01.19 min. OGÓLNOPOLSKI MITING WE WROCŁAWIU - W dniach 12-13 maja odbył się we Wrocławiu ogólnopolski miting lekkoatletyczny. Startowali zawodnicy z województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego oraz łódzkiego. Zawodnicy ULKS Muflon Bielawa zdobyli na tych zawodach 6 medali. Małgorzata Zagała wygrała bieg na 800 metrów w czasie 2:15.22 min. (minimum uprawniające do startu w Mistrzostwach Polski), a Karol Łuczyński zwyciężył w skoku w dal młodzików (do lat 15-stu) wynikiem 5.73 cm. Paulina Markiewicz była trzecia w biegu na 600 metrów z czasem 1:42.67 min., Maciej Woroszczak także zajął trzecie miejsce w biegu na 100 metrów młodzików z wynikiem 11.80 sek. Kamila Łasek zdobyła dwa brązowe medale: w pchnięciu kulą (11.46 m – minimum na mistrzostwa Polski) oraz w rzucie dyskiem (31 metrów). FINAŁ WOJEWÓDZKI LZS W LEKKIEJ ATLETYCE - W dniu 18 maja na stadionie olimpijskim we Wrocławiu rozegrano Mistrzostwa województwa LZS w lekkiej atletyce. Zawodnicy ULKS MUFLON Bielawa zdobyli na tej imprezie 6 medali dla powiatu dzierżoniowskiego z czego aż 4 złote . Złote medale wywalczyli: Kamila Łasek w pchnięciu kulą, Małgorzata Zagała w biegu na 400 metrów z wynikiem, Marcin Piątkowski w skoku wzwyż, Paulina Sarat w biegu na 800 metrów. Srebrne medale: Sonia Jankowska w biegu na 800 metrów i Ada Kozubal w skoku wzwyż. ***Michał Wojtanowski23.05.2007XII Konkurs Piosenki „Wygraj sukces”

      W regionalnych eliminacjach 12 Konkursu Piosenki „Wygraj sukces”, które odbyły sie 15 maja w bielawskim Teatrze Robotniczym, wzięło udział 33 młodych wokalistów. Jury w składzie Jarosław Piątkowski, Joanna Barczyk i Piotr Migatulski zadecydowało, że w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 22 i 23 czerwca w Tarnobrzegu wystąpią: Jagoda Banaszczyk ze Świdnicy, Weronika Krystek, Emilia Hamerlik, Ewelina Szafrańska i Roksana Duziak z Bielawy (Studio Piosenki i Tańca Fart), Katarzyna Miednik z Dzierżoniowa, Agnieszka Brenzak i Agnieszka Olejnik z Bielawy (Spółdzielcze Centrum Kultury).      Ponadto komisja postanowiła przyznać wyróżnienia: Aleksandrze Nast, Patrycji Mizerskiej i Marii Wieczorek z SPiT Fart w Bielawie, Marcie Rosłoń ze Świdnicy, Urszuli Milewskiej z SCK w Bielawie, Anecie Rzońcy ze Szczytna, Aleksandrze Olesiuk z Dusznik Zdroju, Aleksandrze Ostoji z Polanicy Zdroju, Marcie Parcheta z Tomkowic i Mateuszowi Dudzic ze Świdnicy. Organizatorem eliminacji regionalnych w Bielawie było Spółdzielcze Centrum Kultury. ***Anna Kulik22.05.2007Powiatowe potyczki europejskie

      8 maja w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Bielawie odbyły się Powiatowe potyczki europejskie. Pierwsza edycja tego konkursu przebiegała pod hasłem: „Wędrówki matematyczne po Unii”. Udział wzięło sześć szkół gimnazjalnych z całego powiatu dzierżoniowskiego. Uczniowie musieli zmierzyć się nie tylko z pytaniami dotyczącymi wybranego państwa europejskiego, ale również mogli sprawdzić swoje umiejętności aktorskie i sportowe. Po zaciętej walce o każdy punk,t zwycięzcami pierwszej edycji konkursu zostali reprezentanci Gimnazjum w Łagiewnikach, którzy rzutem na taśmę wyprzedzili swoich konkurentów. Zespół Gimnazjum nr 1 ostatecznie zajął piątą lokatę, ale do od miejsca medalowego dzielił ich zaledwie jeden punkt, co świadczy o niezwykle wyrównanej rywalizacji w każdej konkurencji. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok. ***Sebastian Runowicz22.05.2007STREETFIGHTER FESTIVAL 2007 2 czerwca 2007 – Bielawa – Dolny Śląsk

      STREETFIGHTER FESTIVAL to największa i najciekawsza z imprez motocyklowych jakie odbywają się w naszym kraju. Pierwsza jej edycja odbyła się w 2001 roku i było to skromne wydarzenie – choć właśnie wtedy po raz pierwszy w Polsce i Europie Środkowej wystąpił światowej sławy kaskader JP GOY. Jego umiejętności sprawiły, iż nieliczni wtedy jeszcze widzowie postanowili w następnym 2002 roku wrócić. Trzeba także dodać, że JP GOY znany jest z występu w jednym z odcinków Jamesa Bonda (skok motocyklem nad helikopterem). Rok 2002 okazał się dla imprezy przełomowy. Zaproszeni gości w tym JP GOY, a także inni kaskaderzy zbudowali widowisko, które przyciągnęło na jeden dzień do małej miejscowości Bielawa koło Dzierżoniowa ponad 15 tys. widzów. Co ciekawsze były osoby, które specjalnie na tę imprezę przyleciały z USA, przyjechało także wielu motocyklistów z całej Europy nie tylko tej zachodniej. Okazało się także, iż popularności imprezy jest tak duża, że konieczne stało się wyprodukowanie specjalnego filmu. Film ten odniósł duży sukces komercyjny. Rok 2003 był rokiem dominacji STREETFIGHTER FESTIVAL. Wszyscy czekali na to wydarzenie i była to jedyna impreza motocyklowa, o której się mówiło i rozmawiało. Pokaz Craiga Jonesa był ogromnym wydarzeniem szczególnie, iż na naszą imprezę przygotował specjalny pokaz o najwyższym stopniu trudności. Ponad 20 tys. widzów doceniło jego wyczyny i do ostatniej chwili podziwiało jego popisy mimo prawie 30 stopniowego upału.      Rok 2004 był pod wieloma względami rekordowy. Rekordowa liczba widzów, ponad 20 tys., sprawiły, iż Bielawa przez kilka godzin była w okolicach miejsca gdzie odbywał się SFF miastem zupełnie nieprzejezdnym. Kevina Carmichael - gwiazda SFF 2004, zaprezentował światowej klasy show, który na długo pozostał w pamięci widzów. O tym niezwykłym pokazie opowiada film wydany klika miesięcy temu i sprzedany w imponującej jak na takie wydawnictwa ilości. Rok 2005 pokazał, że SFF nie jest imprezą lokalną a światową. Na pokazy motocyklowe do Bielawy przyjechał sam Drew Stone z USA aby zrealizować film. To co dla wielu organizatorów i promotorów imprez motocyklowych w całej Europie jest marzeniem, spełniło się w Polsce w Bielawie. Drew Stone zrealizował film, który od prawie roku jest w dystrybucji na całym świecie. Efekty tego są już widoczne, zainteresowanie imprezą jest ogromne, od Szwecji po Włochy – spodziewamy się naprawdę dużej ilości widzów zagranicznych. Podobnie w roku 2006 SFF był bez wątpienia największą i jedyna imprezą tego typu w Polsce, pomimo podejmowania nieudolnych prób naśladowania. Zapraszamy wszystkich Państwa do Bielawy koło Dzierżoniowa, 2 czerwca to święto motocyklistów organizowane przez i dla motocyklistów. Warto ten termin już dzisiaj zarezerwować sobie i zjawić się w na SFF2007. Wszystkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pisząc na adres sff@motocykle.pl lub dzwoniąc 074/832375322.05.2007Pieniądze na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego i ochronę zdrowia

      27 tys. zł to pula o jaką w otwartym konkursie ofert ubiegały się organizację pożytku publicznego działające na terenie Bielawy. Konkurs na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia ogłosił burmistrz miasta. Najwięcej z tej kwoty, bo aż 20 tys. zł miasto przeznaczyło na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Pieniądze umożliwią m.in. organizowanie przez stowarzyszenia tematycznych spotkań i uroczystości środowisk weteranów, kombatantów i byłych więźniów politycznych, przedsięwzięć edukacyjno - kulturalnych, jak również wydawanie publikacji i innych materiałów promocyjnych o charakterze regionalnym. Pozostałe 7 tys. zł zarezerwowano na działania w zakresie ochrony zdrowia. Środki pozwolą przede wszystkim na realizację zajęć rehabilitacyjnych dla kobiet po mastektomii oraz osób niepełnosprawnych. Dzięki nim będą również podejmowane przedsięwzięcia propagujące ideę krwiodawstwa.21.05.2007„Finał Majowej Nutki”

      W dniach 8 i 9 maja na scenie teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbył się Finał XVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Majowa Nutka”. W finale tym wzięło udział 87 dzieci z 11 krajów: Wysp Kanaryjskich, Białorusi, Macedonii, Portugalii, Serbii, Bułgarii, Węgier, Mołdawii, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy oraz Polski. Wśród reprezentantów Polski znaleźli się soliści z Bielawy: Emilia Hamerlik i Aleksander Styrcz. Śpiewali oni w kategorii wiekowej 11-13 lat.      I tak „Brązową Nutkę” wyśpiewała Emilia Hamerlik, a Wyróżnienie – Aleksander Styrcz. Jest to wielki sukces solistów z Bielawy, tym bardziej, że wykonawców w tej kategorii wiekowej było aż 34, a jury nagrodziło dwoje dzieci z Bielawy. Emilka jest uczennicą SP 10, a Alek uczniem ESP 7 w Bielawie. Oboje swój warsztat wokalny szlifują pod kierunkiem Pani Anny Lutz i Pana Tomasza Sochackiego. ***Pragniemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Bielawy za sfinansowanie udziału w Festiwalu „Majowa Nutka 2007”. - Emilka i Alek
21.05.2007WYSTAWA MALARSTWA, SZTUKI LUDOWEJ ORAZ PRZEDMIOTÓW Z DREWNA I GLINY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE

      Zadaniem przedszkola jest rozwijanie wszelkich zdolności dziecka. Poprzez właściwe ukierunkowanie zainteresowań i uzdolnień, małe dziecko ma możliwość kształtować swoją osobowość, a także zwiększają się jego szanse na odniesienie sukcesu w szkole. W naszej placówce najczęściej wykorzystujemy w tym celu działania z zakresu edukacji plastycznej w szerokim rozumieniu. Poznawanie zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej jest dla naszych przedszkolaków źródłem nie tylko wiedzy, ale i radości. Poznawanie folkloru w różnych jego odmianach jest jednym z elementów naszego programu wychowawczego, który wpływa na budzenie świadomości narodowej u przedszkolaków. Dzieci poznają stopniowo obyczaje i tradycje, poczynając od własnej rodziny, poprzez przedszkole, miasto. Dostrzegają różnorodność regionów naszego kraju, a także wpływ poszczególnych pokoleń na kształtowanie się naszej kultury narodowej. W naszym, Publicznym Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, stworzyliśmy wystawę malarstwa oraz wytworów sztuki ludowej z gliny i drewna, aby pokazać różne formy twórczości ludowej. Dzieci mają okazję zobaczyć obrazy amatorów-twórców ludowych wykonanych różnymi technikami. Podziwiają rzeźby z drewna oraz misternie wykonane, z naturalnych surowców, przedmioty codziennego użytku. Prezentowane są przedmioty, których już się obecnie nie używa - drewniane obsadki do pióra czy bibularz do zbierania nadmiaru atramentu. W przygotowanie wystawy włączyli się rodzice i pracownicy przedszkola. Wypożyczyli do galerii przechowywane rodzinne „skarby”. Dzieci z naszej placówki z wielkim zaciekawieniem oglądają codziennie zgromadzone przedmioty. Zauważają coraz więcej ciekawych szczegółów, dopytują nauczycielki o historie poszczególnych przedmiotów. Wystawa cieszy się zainteresowaniem całej społeczności przedszkolnej. Jest to dla nas informacja, że warto popularyzować sztukę ludową i kultywować tradycje. ***Małgorzata Moździerz Nauczycielka PP nr 5.21.05.2007W 62. rocznicę zakończenia II wojny światowej

       8 maja pod obeliskiem na Placu Kombatanta odbyły się uroczystości z okazji 62 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz miasta: Leszek Stróżyk - przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy i burmistrz Ryszard Dźwiniel, komendant WKU, ks. prałat dr Stanisław Chomiak - proboszcz parafii pw. WNMP w Bielawie, młodzież szkolna i kombatanci oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających w naszym mieście. Po wysłuchaniu hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry SART, okolicznościowe przemówienie wygłosił Bronisław Wilk - prezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RPiBWP w Bielawie. Oto fragmenty wystapienia:      "W dniu 62. rocznicy zakończenia II wojny światowej wspominamy czas bolesny i heroiczny. 62 lata temu dobiegła końca Ii wojna światowa. Najstraszliwsza ze wszystkich wojen w dziejach ludzkości. Cały świat czekał na dzień, w którym nastąpi jej zakończenie. Jakie skutki przyniosła ta trwająca ponad 6 lat wojna, w której brało udział 61 państwa? Straty ludności szacuje się na 50 milionów, połowa z tej liczby została inwalidami, a straty pieniężne wszystkich krajów biorących udział w walkach szacuje się na 260 miliardów dolarów. Jedno jest pewne: znaczna część krajów odzyskała wolność, znaczna utraciła ją ponownie, na długie lata znajdując się pod kolejną okupacją, tym razem rządu ZSRR i narzucanego przez niego reżimu komunistycznego". "Pamięć o historii jest pouczająca i twórcza tylko wtedy, gdy wyraża prawdę. Bez przemilczeń, bez zaciemniania jednych wątków i wybielania drugich. Tak właśnie trzeba mówić o latach wojny, także o samym Dniu Zwycięstwa i trzeba zrobić wszystko, aby ta prawda była znana i doceniona wśród wszystkich narodów!" Pamiętajmy - Wojna nigdy nie kończy się i nie zaczyna z dnia na dzień. II wojna światowa wywołała kolejną niepisaną wojnę, której skutki wielu ludzi odczuwa do dziś. Dziś też żyjemy w cieniu supermocarstw, które konkurują ze sobą. O wpływy, o pieniądze, o znaczenie we współczesnym świecie." "My, kombatanci, wczorajsi żołnierze, chcemy, aby doceniony był nasz wysiłek. I wierzę, że nie powtórzy się historia przed 62 lat, kiedy płaciliśmy wielką cenę za mocarstwową grę interesów i cyniczna politykę. Dzisiaj nie wolno pozwolić ani tu w Polsce, ani zagranicą i nikomu na kolejną grę historyczną prawdą, bohaterstwem żołnierzy i ofiarnością ludności cywilnej. Historii nie zmienimy. Możemy jednak przezwyciężać jej skutki." Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie nominacji oficerskich, dyplomów i wyróżnień, po czym zebrani złożyli kwiaty pod obeliskiem. Uroczystość zakończyło wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej.
18.05.20075. miejsce w samorządowych mistrzostwach Polski dla Urzędu Miasta Bielawa

      Reprezentacja Urzędu Miasta Bielawa zajęła 5. miejsce podczas Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej. Turniej rozegrano w dniach od 11 do 13 maja w Brennej. W meczach grupowych bielawski zespół pokonał drużyny z Zielonej Góry, Myśliborza i Mławy odpowiednio 1:0, 2:0, oraz 2:1. Po wyjściu z grupy Urząd Miasta Bielawa rozegrał spotkanie z samorządowcami z Niepołomic, które wygrał 1:0. W 1/8 finału bielawianie natrafili na reprezentację Torunia. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się wynikiem 1:1, a o awansie do kolejnej rundy zadecydowały rzuty karne, które skuteczniej wykonywali torunianie zwyciężając 2:1. Mistrzostwo Polski samorządowców wywalczyli piłkarze z Zabrza pokonując w finale Rudę Śląską. Trzecie miejsce zdobyli piłkarze ze Świętochłowic. ***Ł.Masyk18.05.2007Wielki sukces Pawła Matuszyńskiego

      1-3 maja to walka Pawła Matuszyńskiego o tytuł Mistrza Polski w zapasach styl klasyczny na matach Opolszczyzny, gdzie odbywała się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach Halowych .      Zawodnik Zapaśniczego Klubu Sportowego "Bielawianka" Paweł Matuszyński, który startował w kat. wag. 54 kg, wszystkie swoje walki rozstrzygnął w sposób niepozostawiający wątpliwości kto jest najlepszym zawodnikiem w Polsce. Wygrywał ze swoimi rówieśnikami na łopatki lub przez przewagę techniczną. Jest to dobry prognostyk przed Mistrzostwami Europy Kadetów, w których Paweł będzie uczestniczył w lipcu tego roku na matach Warszawy.
18.05.2007Bielawianin na zawodowym ringu obok „Diablo” Włodarczyka i Cunninghama

      Pochodzący z Bielawy bokser wagi ciężkiej, Artur Binkowski, weźmie udział w wielkiej gali bokserskiej organizowanej 26 maja w katowickim „Spodku” przez Hammer Nockout Promotions. Swoją walkę stoczy z zawodnikiem z RPA Toto Mubengą. Artur Binkowski będzie walczył tuż przed starciem wieczoru o mistrzostwo świata pomiędzy Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem a Steve'em „USS” Cunningham'em. Oprócz tego, podczas gali o tytuł mistrza świata walczyć będą Dariusz Jackiewicz oraz Damian Jonak.      W Bielawie bilety na galę bokserską dostępne są w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej, Pływalni Aquarius oraz w sklepie Renotex. Ceny biletów już od 35 zł. Szczegóły na plakatach. Kilka dni przed walką Artur Binkowski przyjedzie do swego rodzinnego miasta, aby spotkać się z fanami boksu. Spotkanie odbędzie się w środę 23 maja w Bielawie w sali konferencyjnej przy ul. Wolności 24. Początek spotkania o godzinie 18.00. ***Ł.Masyk
17.05.200760 tys. zł na pomoc społeczną

      6 organizacji pożytku publicznego otrzymało dotację z budżetu gminy Bielawa na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej. Stowarzyszenia ubiegały się o pieniądze w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez burmistrza miasta. Największą kwotę (40 tys zł) otrzymał Caritas Diecezji Świdnickiej, na prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących mieszkańców Bielawy. 10 tys. zł przyznano Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” na realizację programu pomocy rodzinie. Konto Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych „GODNOŚĆ” zasili kwota w wysokości 4,5 tys. zł, która pozwoli udzielić pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (wydawanie odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego oraz żywności i innych artykułów). Caritas Diecezji Świdnickiej otrzymał 3 tys. zł na organizację wigilii oraz paczek świątecznych i mikołajkowych. Na organizację Sowiogórskiego Pleneru Artystycznego, komisja przyznała Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie 1,5 tys. zł. 1 tys. zł otrzymał Związek Inwalidów Wojennych RP z przeznaczeniem m.in. na organizowanie pomocy świątecznej dla rodzin potrzebujących.17.05.2007I MEMORIAŁ JACKA JARECKIEGO!!

      W dniu 8 maja na boisku KS. ,,Bielawianka” odbyły się Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców, nazwane przez organizatorów I Memoriałem Jacka Jareckiego. W rozgrywkach wystartowały wszystkie szkoły podstawowe z Bielawy (6 ) i Pieszyc (3). Zwycięskie szkoły otrzymały puchary ufundowane przez SCK w Bielawie. I miejsce zdobyła Ekologiczna SP-7 z Bielawy (op. Stefan Łuczyński), II-miejsce SP-10 z Bielawy (op. Marek Jończy ), III-miejsce SP-1 z Pieszyc (op. Zbigniew Szyja) . Najlepszym bramkarzem memoriału wybrano ucznia Filipa Świderskiego (SP-10), który otrzymał statuetkę oraz strój bramkarski ufundowany przez żonę Jacka Jareckiego. Puchary i nagrody wręczali rodzice Honorata, Krzysztof Jareccy. Kim był Jacek Jarecki? Jacek był wzorem sportowca godnym do naśladowania! Swoją karierę jako bramkarz rozpoczynał w drużynie trampkarzy KS ,,Bielawianka”, którą w owych czasach prowadził nieżyjący również trener Henryk Nykiel. W 1973 r. zespół ten wygrał wszystkie mecze, mając nieprawdopodobny stosunek bramek 140 : 0 !! Jacek bronił świetnie i nie wpuścił żadnego gola. Trzy lata później zdobył z "Bielawianką" tytuł mistrza juniorów Dolnego Śląska. Jako 18-latek bronił bramki III-ligowego zespołu seniorów. Wieści o jego talencie szybko rozniosły się po Polsce. Po dwóch sezonach gry w seniorach "Bielawianki" trafił do II-ligowego Górnika Wałbrzych. Mając 21 lat Jacek został pozyskany przez I-ligowy klub Śląsk Wrocław. Bardzo mocny wrocławski zespół prowadził wtedy trener Orest Leńczyk . ,,Nasz” bramkarz stał się rewelacją rozgrywek ekstraklasy piłki nożnej oraz wielokrotnie był wybierany przez dziennikarzy sportowych do najlepszych 11 zawodników tygodnia w ,,Przeglądzie Sportowym”. Dzięki swojej pracowitości i wspaniałej postawie w bramce Śląska Wrocław (wicemistrza Polski) zwrócił na siebie uwagę selekcjonera reprezentacji trenera Antoniego Piechniczka, który powołał Jacka do 24-osobowej kadry narodowej, przygotowującej się na Mistrzostwa Świata w Hiszpanii. Wyjechał wraz z reprezentacją na zgrupowanie do Niemiec. Tam pozostał ze względów osobistych (dziewczyna). Bronił w ,,Austrii” Wiedeń i Fortunie Koeln. Zakończył karierę w 1983 r. Jarecki był ogromnym talentem, bardzo pracowitym, ambitnym i wesołym sportowcem. Niestety, ciężka choroba zakończyła w 2002 r. jego życie . Urna z prochami tego wybitnego bramkarza spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Bielawie. ***Stefan Łuczyński &&&& Rodzice oraz żona Jacka Jareckiego serdecznie dziękują za trud i wkład społecznej pracy włożony w organizację I Memoriału, pomysłodawcy turnieju - nauczycielowi w-f z ESP-7 p. Stefanowi Łuczyńskiemu, organizatorom: nauczycielowi w-f z ZSS p. Markowi Pyziakowi ,p. Bogumile Derenowskiej z SCK za ufundowanie pucharów i KS ,,Bielawianka” za udostępnienie płyty boiska. ***Dziękujemy za wspaniałą organizację i pamięć Honorata i Krzysztof Jareccy.17.05.2007Modernizacje bielawskich dróg

      Od pierwszych dni maja trwają bieżące remonty gminnych dróg w Bielawie. W pierwszej kolejności remontowane są najczęściej uczęszczane drogi, a prace polegają przede wszystkim na wyeliminowaniu ubytków w jezdniach. Na bielawskich ulicach odbywa się także odmalowywanie oznakowania poziomego. Wspomniane prace powinny się zakończyć na przełomie maja i czerwca tego roku.      W ramach remontów wykonano wjazd z kostki brukowej na parking cmentarza komunalnego, a w planach na najbliższe tygodnie znajduje się modernizacja ostatniego odcinka ul. Nowobielawskiej na długości 150 metrów. Warto dodać, że na chodnikach przy Alei Jana Pawła II zostało ustawionych kilkanaście koszy na śmieci. W najbliższych dniach kosze i ławki ustawione będą również w innych częściach miasta. ***Ł.Masyk
16.05.2007Odwiedziny w Ede

      Od 2 do 5 maja dwóch członków Zarządu oraz dwóch kierowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie przebywało w zaprzyjaźnionej spółdzielni w Ede w Holandii. Podczas pobytu mogli oni zapoznać się z systemem organizacyjnym firmy, zasadami zarządzania i finansowania utrzymania mieszkań. Wizytowali także osiedla mieszkaniowe o zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej. Spółdzielnia w Ede zarządza 10.000 mieszkań. W trakcie pobytu bielawska delegacja złożyła kwiaty na polskim cmentarzu w Bredzie, ponieważ w tych dniach w Holandii obchodzone są Dni Pamięci Ofiar II Wolny Światowej.16.05.2007Muzol 2007

      5 maja odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Muzol” Śmigiel 2007.      W swojej kategorii Agnieszka Brenzak ze Spółdzielczego Centrum Kultury w Bielawie zajęła pierwsze miejsce. W festiwalu wzięli również udział Urszula Milewska i Łukasz Malinowski, niestety nie zajmując żadnego miejsca.16.05.2007Modernizacja wiat przystankowych w Bielawie

      Modernizację kilkunastu przystanków na terenie miasta przeprowadziła w ostatnich tygodniach gmina Bielawa. Remont wiat wykonano między innymi na Placu Kościelnym oraz na ulicach: Szkolnej, Berlinga, Parkowej i Żeromskiego. Prace polegały głównie na wstawieniu nowych szyb, krzesełek i wymianie zadaszenia. Na niektórych przystankach umieszczono także nowe tablice informacyjne.      Większość wykonanych remontów nie jest wynikiem eksploatacji poszczególnych elementów, lecz głównie skutkiem usuwania aktów wandalizmu. Na remont wydano ponad 15 tys. zł. Pasażerowie komunikacji autobusowej mogą korzystać już z nowej wiaty przystankowej przy ul. Ludowej w Bielawie. Poprzednio na tym przystanku zamontowany był jedynie słupek wraz z rozkładem jazdy. Nowa wiata kosztowała blisko 6000 zł. ***Ł.Masyk15.05.2007Udany start uczniów Gimnazjum nr 5

      W dniu 12 maja odbyła się we Wrocławiu VI edycja konkursu „Dolny Śląsk i jego sąsiedzi”. Impreza ta organizowana jest przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a patronat nad nią sprawowali konsul Republiki Federalnej Niemiec i marszałek województwa dolnośląskiego – prof. Andrzej Łoś. Celem tegorocznego konkursu, odbywającego się w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych, jest przybliżenie uczniom historii, geografii i kultury Niemiec oraz historycznych i współczesnych związków tego kraju ze Śląskiem. Uczniowie jednocześnie integrują wiedzę szkolną i pozaszkolną oraz doskonalą umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji. Wśród 18 startujących szkół gimnazjalnych znalazła się 3-osobowa drużyna Gimnazjum nr 5 w Bielawie w składzie: Sebastian Bergiel i Daniel Buczek (klasa II a) oraz Marcin Sepełowski (klasa I a). W pierwszej części zawodów uczniowie indywidualnie rozwiązywali test, a następnie suma uzyskanych punktów decydowała o wejściu do finału, w którym rywalizowało 5 najlepszych drużyn. W decydującej rozgrywce drużyny rozwiązywały przygotowane przez komisję zadania (m.in. rozpoznawały obiekty architektoniczne, rozwiązywały krzyżówki dotyczące historii Niemiec, uzupełniały teksty z geografii Niemiec). W tej fazie konkursu znaleźli się również bielawscy gimnazjaliści, którzy bardzo dobrze radzili sobie w rywalizacji z doświadczonymi zespołami wrocławskich gimnazjów i ostatecznie uplasowali się na 4 miejscu. Jest to bardzo udany start zważywszy, że po raz pierwszy wzięli oni udział w tym konkursie. Nasi gimnazjaliści byli przygotowywani przez panie: Henrykę Sepełowską, Dorotę Kot oraz pana Andrzeja Sepełowskiego – nauczycieli Gimnazjum nr 5 w Bielawie. Oto ostateczna klasyfikacja: 1.Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu 2.Gimnazjum „Parnas” we Wrocławiu 3.Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu 4.Gimnazjum nr 5 w Bielawie 5.Gimnazjum nr 38 we Wrocławiu15.05.2007VII Spółdzielcza Olimpiada Rekreacyjna

      Siedemdziesięciu dwóch zawodników i zawodniczek z bielawskich przedszkoli i szkół podstawowych stanęło na starcie VII Olimpiady rekreacyjnej zorganizowanej przez Spółdzielcze Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna. Impreza odbyła się w dniu 2 maja na osiedlu XXV-lecia. Jak co roku zawodnicy mogli się zmagać w pięciu konkurencjach sprawnościowych i ośmiu kategoriach wiekowych, w których do zdobycia były medale i dyplomy.      Łącznie rozdano 120 kompletów nagród. Ci wszyscy, którym szczęście nie dopisało otrzymali nagrody pocieszenia w postaci czekolad. Młodzi sportowcy i kibice mogli za darmo posilić się w zaimprowizowanym bufecie, a świeże bułeczki rozchodziły się tak, jak te przysłowiowe - w błyskawicznym tempie. Zawody współfinansowane były przez gminę Bielawa w ramach wspierania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.15.05.2007Otwarcie SKATEPARKU

      
14.05.2007VIII Turniej Piłki Nożnej

      W sobotę 26 kwietnia na boisku przy ulicy Prusa w Bielawie Spółdzielcze Centrum Kultury i Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna zorganizowały VIII Turniej Piłki Nożnej. Do rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych stanęło łącznie 17 zespołów z bielawskich szkół podstawowych i gimnazjów. Rozgrywki prowadzono systemem pucharowym. Czas gry wynosił dwa razy po cztery minuty. Pojedynki były bardzo zacięte i niejednokrotnie o końcowym wyniku decydowały rzuty karne.      W kategorii klas 3-4 pierwsze miejsce zajęły „Płonące hieny”, drugie - „AC Milan”, a trzecie - „The Kings”. Wśród 5- i 6-klasistów na pierwszym miejscu podium stanął zespół „Śmiejżelki”, na drugim - „Płonące Orły”, a na trzecim „FC Knypki”. Tytuł najlepszej gimnazjalnej drużyny wywalczył „Boston”. „Blokersi 98 %” okazali się nieco słabsi i zdobyli drugą pozycję, a trzecią wywalczyła „Grażyna”. Wszystkie te zespoły otrzymały statuetki, dyplomy i słodkie nagrody. Czekolady przypadły w udziale również przegranym. Zawody sędziowali Robert Letniowski i Stefan Łuczyński. Podczas imprezy organizatorzy serwowali kanapki i napoje. Turniej współfinansowany był przez gminę Bielawa w ramach wspierania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.14.05.2007MOKiS informuje i zaprasza

      16 maja - środa - Od. g.8.00 Konkurs Piosenki Wygraj Sukces – org. SCK - Teatr-kino MOKiS 17 maja - czwartek - g.19.00 – TERRA! TERRA ! czyli „Ziarno soi mówi cała prawdę” – spektakl teatru Reiner Compagnie - Teatr-kino MOKiS 18 maja - piątek - g.11.00 – TERRA! TERRA ! czyli „Ziarno soi mówi cała prawdę” – spektakl teatru Reiner Compagnie dla szkół - Teatr-kino MOKiS 19 maja - sobota - g.9.00 – Zawody Straży Pożarnych – Stadion KS BIELAWANKA g.12.00 – 18.00 – Otwarcie SKATE PARKU w Bielawie – ulica Wojska Polskiego 20 maja - niedziela - g.14.30 - Klub Dobrej Muzyki (Big screen stereo) – koncert DVD–Teatr-kino MOKiS 21 maja - poniedziałek - g.10.00 – Uniwersytet III Wieku – wykład: Transplantacje uwarunkowania prawne- Teatr-kino MOKiS - g.16.00 - wernisaż wystawy „Bielawa – moje miasta” – galerii Małego Twórcy – organizowanej przez Przedszkole nr 3 w Bielawie (czynna do 25) – galeria KORYTARZ 24 maja - czwartek - g.16.00 – DZIEŃ MATKI – program przygotowany przez PP nr 1 w Bielawie 27 maja - niedziela - g.12.00 g.12.00 - Klub Dobrego Filmu - "Czarny kot, biały kot"- Teatr-kino MOKiS - g.14.30 - Klub Dobrej Muzyki (Big screen stereo) – koncert DVD "OMEGA" –Teatr-kino MOKiS 28 maja - poniedziałek - g.10.00 – Uniwersytet III Wieku – wykład: Sanatorium we własnym domu- Teatr-kino MOKiS 31 maja - czwartek - g.17.00 – Wieczór z „Wiadomościami Bielawskimi” – MOKiS.14.05.2007NIE TYLKO MARATONY

      Odnowiona L-LKS Bielawianka startowała 21 kwietnia w XV Mini Maratonie we Wrocławiu. Bieg ukończyło 507 zawodników bez podziału na kategorie wiekowe. Wśród tej liczby uczestników startowały dziewczęta z „Bielawianki”: Angelika Zadworna zajęła 58 miejsce z czasem 23,23 min., Klaudia Jarosz - 166 miejsce z czasem 29,23 min., Natalia Parcheta - 291 miejsce z czasem 29,30 min., Suzana Jarosz - 303 miejsce z czasem 29,34 min. Wszystkie są uczennicami I klasy G-3 w Bielawie. Czesław Marciak zajął 304 miejsce z czasem 29,35 min.(na zdjęciu stoją od lewej: Natalia Parcheta, Czesław Marciak, Angelika Zadworna i Suzana Jarosz, niżej - Klaudia Jarosz).      ***** Na drugi dzień tj 22 kwietnia odbył się 25 rocznicowy Maraton Wrocław, w którym startowano indywidualnie i drużynowo. Drużyna Wod-Kan z Bielawy w składzie: Kazimierz Szubart - 9 miejsce w kat. M 50, Kazimierz Mlak - 57 miejsce w kat. M 45, Wieslaw Kępa - 59 miejsce w kat. M 45. Ta drużyna osiągnęła 28 miejsce z czasem sumarycznym 10,08:48 godz. na 122 drużyny startujące. Z Powiatu Dzierżoniowskiego również startowali indywidualnie: Czesław Marciak - 2 miejsce w kat. M 75 Bielawa, Mikołaj Witczak - 6 miejsce w kat. M 70 Bielawa, Mariusz Cetnarowski - 80 miejsce w kat. M 20 Bielawa, Bogdan Filip - 22 miejsce w kat. M 25 Dzierżoniów, Sławomir Kwinta - 117 miejsce w kat. M 30 Dzierżoniów, Bartosz Kurzawski - 103 miejsce w kat. M 35 Kamionki. Generalnie zwyciężyli: Taras Salo w czasie 2,18:04 godz. Dynamo Lwów, Katarzyna Dziwosz w czasie 2,49:06 godz. AMD Polska. Ogółem startowało 1 199 uczestników w tym 87 kobiet. ***** Jeszcze nie opadł entuzjazm Maratonu Wrocław, a już 24 kwietnia zorganizowano biegi Ryszarda Klimasa na dystansach 50 km, 25 km, 12,5 km, i 6 km. Trasę okrężną wytyczono wokół Góry Powstańców obok schroniska Harcówka w Wałbrzychu. Z L-LKS Bielawianka wystartowały dziewczęta na dystansie 6 km: Marcelina Chuma zajęła 2 miejsce w kat. K 16 uczennica III klasy G 3 Bielawa, Angelika Zadworna - 5 miejsce w kat. K 16 uczennica I klasy G 3 Bielawa, Natalia Parcheta - 6 miejsce w kat. K 16 uczennica kl. I G 3 w Bielawie, Suzana Jarosz - 7 miejsce w kat. K 16 uczennica kl. I G 3 w Bielawie. Natomiast Czesłąw Marciak na dystansie 12,5 km zajął 4 miejsce w kat. M 60. ***** Następnie po dwóch dniach odpoczynku Bielawianka uczestniczyła w tradycyjnych już biegach 1-Majowych w Mieroszowie. Trasy tych zawodów były wybitnie górskie, a wytyczono tam dystanse: 1, 2, 4 i 6 km. Na dystansie 6 km Marcelina Chuma zdobyła I miejsce w kat. K 16, Mikołaj Witczak - III miejsce w kat. M 60. Na dystansie 1 km Aleksandra Sieradzka zajęła V miejsce w kat. K uczennica IV klasy SP 5 Bielawa, Patryk Mazurkiewicz - X miejsce w kat. M uczeń kl. V. Na dystansie 2 km Angelika Zadworna zajęła VI miejsce, Natalia Parcheta - VII miejsce. ***** Zespół biegowy L-LKS Bielawianka jeszcze w maju zamierza startować w V Biegu Zdrojowym w Jedlinie Zdroju, zaliczanym również do cyklu Idol 2007.14.05.2007Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bielawie

      W godzinach popołudniowych na skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się I Parafialny PIKNIK RODZINNY, na który złożyły się występy zespołów parafialnych - małe AVE oraz solistów, prezentacja estradowa szkoły piosenki i tańca FART, blok REKREACYJNY (rodzinne zabawy zręcznościowe, konkursy, gry i zabawy dla dzieci), koncert "PIOSENKI NA ŻYCZENIE" w wykonaniu zespołu Włókniarz Podziemie" i wspólna majówka.
11.05.2007"Z ekologią na TY"

      27 kwietnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bielawie odbyła się V edycja konkursu integracyjnego „Z ekologią na TY” pod hasłem „Przyroda Gór Sowich”. W konkursie brały udział zespoły reprezentujące szkoły podstawowe z Bielawy, Dzierżoniowa oraz Ośrodki Szkolno-Wychowawcze z najbliższego regionu. Program konkursu zawierał część artystyczną – wspaniałe przedstawienie o tematyce ekologicznej przygotowane przez panie: Monikę Jankiewicz i Marię Chełmowską, a świetnie zagrane przez uczniów bielawskiego ośrodka. Następnie uczestnicy w strojach sportowych udali się do pobliskiego parku, gdzie odbyła się część zręcznościowa i teoretyczna konkursu. Równocześnie jury oceniało piękne prace plastyczne przygotowane przez dzieci. Po zmaganiach konkursowych dzieci biorące udział w konkursie mogły wzmocnić swe nadwątlone siły poprzez konsumpcję pysznej pizzy przygotowanej przez uczniów szkoły. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami i nagrodami w postaci plecaków, a najlepsi dodatkowo otrzymali puchary. Tegoroczna impreza odbywała się w duchu sportowej rywalizacji i świetnej zabawy, a przy okazji dzieci utrwaliły swoje informacje o faunie i florze naszych gór. Spotkanie zakończyło się ciepłym pożegnaniem i okrzykiem: „Do zobaczenia za rok!”.11.05.20071 MAJA 2007

      
11.05.2007Miejska Biblioteka MOKiS - MAJ-Biblioteczna amnestia dla zapominalskich

      Wzorem lat ubiegłych Miejska Biblioteka Publiczna proponuje swoim czytelnikom, oddłużenie swoich kont czytelniczych, poprzez zwrot do biblioteki wszelkich wypożyczonych od nas materiałów, tj. księgozbioru. Nawet w przypadku kilkuletniego zalegania ze zwrotem, można uregulować swoje zaniedbania, nie ponosząc z tego tytułu regulaminowych kar pieniężnych, pod warunkiem dokonania zwrotu przetrzymywanych książek w miesiącu maju. Jeśli przekroczenie terminu zwrotu poza koniec m-ca MAJ nie będzie zbyt duże, również będziemy uwzględniać dobrodziejstwa wynikające dla czytelników z niniejszej amnestii.11.05.20073 Medale w Finale Dolnośląskim biegów przełajowych LZS - Dobromil k/POLKOWIC

      26 kwietnia zawodnicy ULKS Muflon Bielawa uczestniczyli w finale dolnośląskim LZS w biegach przełajowych. Paulina Stolarczyk (SP 10 Bielawa) w biegu do lat 13-stu zajęła 2-gie miejsce i zdobyła srebrny medal.      Patryk Skiert (Gimnazjum nr 1) zdobył pierwsze miejsce i tytuł mistrza województwa w kategorii do lat 14-stu w biegu na 1200 metrów!! Paulina Sarat w biegu na 1200 metrów do lat 18-stu zdobyła 2-gie miejsce i srebrny medal. Paulina Markiewicz zajęła po zaciętej walce i błędzie organizatorów ostatecznie 5-te miejsce. Łącznie w roku 2007 w zawodach przełajowych rangi przynajmniej mistrzostw województwa ULKS Muflon zdobył 9 medali. ***Michał Wojtanowski11.05.2007Udany pokaz pływania synchronicznego

      IV Otwarte Mistrzostwa Polski w pływaniu w klasie Masters poprzedził pokaz pływania synchronicznego w wykonaniu dziewcząt z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Aquarius w Bielawie. Wystąpiło 8 zawodniczek w wieku 9-11 lat, podopiecznych pani trener Magdaleny Szmczykiewicz. Najpierw programy solowe zaprezentowały: Małgosia Zielińska i Aneta Nita, potem wystąpiły w duecie, w końcu widzowie mogli oglądać pokaz całego zespołu. Było co podziwiać. Dziewczęta wykonywały równocześnie w wodzie szpagaty, krany, śruby, piony oraz figury zespołowe - pojedyncze i podwójne linie, koła krzyż i inne. Ich występ widzowie i oczekujący na swoje zawody mastersi nagradzali gromkimi oklaskami. Swego zadowolenia nie kryła pani trener. - Jestem mile zaskoczona. Moje dziewczęta zrobiły duży postęp. Pokaz ten traktujemy jako próbę generalną przed Strefowymi Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Polski Młodziczek, które odbędą się w Aquariusie 5 czerwca br. - powiedziała nam Magda Szymczykiewicz. Młode zawodniczki Aquariusa nadal pilnie trenują. ***(dt)11.05.2007XX OGÓLNOPOLSKI a XII MIĘDZYNARODOWY DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI RELIGIJNEJ

      Festiwal odbywał się w Łodzi w dniach 20-21 kwietnia pod hasłem: "Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja". W Festiwalu uczestniczyło 117 wykonawców, którzy zaprezentowali w sumie 150 utworów.      Laureatami zostali: I miejsce w kategorii solistów zdobyła Patrycja Mizerska, III miejsce, w kategorii duety - Patrycja i Natalia Skwarek, w kat. chóry - Schola dziecięca "AVE ". Wszystkie dzieci śpiewają przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie pod kierunkiem p. Anny Lutz.
10.05.2007„Tydzień dla Ziemi” w Ekologicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Bielawie 16-21 kwietnia

      Razem i tylko razem – sponsorzy, uczniowie, rodzice, mieszkańcy Osiedla Włókniarzy – Burmistrz Miasta Bielawa, ZGK – Bielawa, ZGPD – 7 , Studio „Aleks”, doświadczali współodpowiedzialności za naszą „Małą Ziemię”. To co zaplanowaliśmy przy pomocy pozyskanych środków, udało się zrealizować dla obserwowania, przeżywania, przekazywania, dokumentowania, uczenia siebie i innych. Poszukiwano dzikich wysypisk śmieci, a ich lokalizację dokumentowano na kartograficznych mapkach, fotografowano i opisywano ich skład i miejsce. Myślą przewodnią konkursu przepisów na smaczną i zdrową żywność, przygotowywanych przez uczniów i ich rodziców, było wskazanie; żyć w zgodzie z naturą to znaczy żyć zdrowo. Natomiast ideę „Tygodnia dla Ziemi” zaprezentowano w formie audycji przez radiowęzeł, przygotowaną pod kierunkiem nauczyciela przyrody - koordynatora ds. ekologii. 21 kwietnia w sobotę klasy I-III rozpoczęły „Dzień Ziemi” od konkursu plastycznego na temat „Moja Ziemia, mój świat”. Następnie klasy IV zaprezentowały inscenizację „Bajka ekologiczna”- nagrodzoną w konkursie literackim.      Punktem kulminacyjnym tego dnia był „Osiedlowy zawrót głowy” w którym to uczniowie wyruszyli na teren osiedla i w kilkunastu punktach prezentowali mieszkańcom jak należy postępować z odpadami, zachęcali do prób „trudnej segregacji”, przeprowadzili kilkadziesiąt ankiet, rozdawali przygotowane przez siebie ulotki i papierowe torby na zakupy z logo szkoły, wykorzystano szalone kubełki, szczególnie dużo uwagi poświęcono właściwemu postępowaniu dorosłych ze zużytym sprzętem elektryczno – elektronicznym realizując projekt objęty tą problematyką. Uczniowie spotkali się z dużą życzliwością ze strony mieszkańców osiedla. Szczególny charakter miały zajęcia dla klas V – VI 21 kwietnia. Zaplanowane zadanie dla klas V obejmowało wytyczenie ścieżki dydaktycznej z punktami obserwacyjnymi – zlokalizowanymi osobliwościami przyrodniczymi w okolicach przyszłej „Szkoły Leśnej”, a także zaprojektowaniu obiektu „Szkoły Leśnej” z zagospodarowaniem przyległego terenu. Całość przedsięwzięcia poprzedzona została spotkaniem i wywiadem z leśniczym p. Jarosławem Dąbrowskim w leśniczówce przy grillowanej kiełbasie. Natomiast klasy VI dokonały przyrodniczego zwiadu w Parku Krajobrazowym Gór Sowich obserwując stan środowiska i formułując pytania na spotkanie z leśniczym p. J. Dąbrowskim. Zdobyta wiedza uczniów wzbogaciła poziom ich wrażliwości na ochronę przyrody w naszej okolicy. Obecnie ze wszystkich w/w przedsięwzięć przygotowywane są materiały dokumentacyjne (fotograficzne, albumowe, opisowe, filmowe, multimedialne). Całość opracowania stanowić będzie raport o stanie środowiska w naszym mieście i Parku Krajobrazowym Gór Swoich.
10.05.2007IV Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Pływaniu w Kategorii Masters

      W sobotę 21 i w niedzielę 22 kwietnia na Pływalni Miejskiej AQUARIUS w Bielawie odbyły się, w dwóch blokach startowych, tradycyjne IV Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Pływaniu w Kategorii Masters W zawodach wystartowało 134 zawodników, w tym 41 pań. Reprezentowali oni 26 klubów pływackich Masters z całej Polski. Najliczniej reprezentowane były kluby MASTERS OPOLE, SSI START I OLIMIPA z Poznania, UBOT Kędzierzyn Koźle oraz WETERAN Zabrze. Zawodnicy startowali w 8 kategoriach wiekowych na 20 dystansach oraz w sztafecie 4 x 50 metrów. Ustanowiono 7 rekordów Polski: Zawadzka Jolanta (50 l.) z GOSiR Piaseczna na dystansie 100m klasycznym z czasem 1:31.58, 50m motylkowym z czasem 37.40 oraz 100m motylkowym z czasem 1:31.23, Wolny Dariusz (47 l.) olimpijczyk z Igrzysk w Moskwie reprezentujący REDECO Wrocław na dystansie 50m motylkowym z czasem 28.65, Cabaj-Drela Grażyna (50 l.) z OLIMPII POZNAŃ na 100m zmiennym z czasem 1:21.35, Klukowski Józef (61 l.) z MASTERS Gdynia na 100m klasycznym z czasem 1:18.82 i Witkowski Tadeusz (70 l.) z MASTERS Opole na 100m grzbietowym z czasem 1:42.22. W biegu sztafetowym wystartowało 9 zespołów. Zwycięska sztafeta SSI START Poznań uzyskała czas 2:19.35 . Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się drużyny z UBOT Kędzierzyna Koźla i TS OLIMP. MASERS Poznań. Mimo emocji wynikającej ze sportowej rywalizacji, zawody odbywały się w przyjaznej atmosferze również dzięki integracyjnemu charakterowi imprezy, gdyż na równi z innymi zawodnikami startowały osoby niepełnosprawne. ***Dyrektor Pływalni Miejskiej Aquarius w Bielawie Andrzej Świerszczewicz10.05.2007Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bielawie

      Odbyły się tradycyjnie przy Obelisku na Placu Kombatanta. W okolicznościowym przemówieniu gospodarz uroczystości Leszek Stróżyk - przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy podkreślił znaczenie tego święta dla każdego Polaka: "Dzień 3 Maja to święto Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w całej historii naszego kraju. Dokładnie 216 lat temu nasi wielcy przodkowie stworzyli dokument, który nadał naszej Ojczyźnie rangę i znaczenie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która była pierwszym tego typu aktem prawnym w całej Europie, stała się na przestrzeni minionych lat symbolem wolności i wiary w w niezależność polityczną. To właśnie uchwalenie Konstytucji dało nam, Polakom, możliwość życia w wolnym i niezależnym kraju. Święto Konstytucji 3 Maja jednoczy wszystkich Polaków, w tym również mieszkańców Bielawy. Wspólnie pielęgnujemy pamięć o pokoleniach, które tworzyły bogatą historię i tradycję naszego kraju i miasta".      Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem przez: władze miasta, władze powiatu, kombatantów, dzieci i młodzież z bielawskich szkół, przedstawicieli organizacji politycznych i klubów radnych, przedstawicieli organizacji społecznych i kościelnych, komendantów Straży Miejskiej i przedstawicieli Komisariatu Policji, uczestnicy uroczystości w towarzystwie Orkiestry Dętej SART udali się do Kościoła pw. WNMP, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.09.05.2007„Między małą a dużą Ojczyzną”

      26 kwietnia uczniowie SP nr 1 w Bielawie mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii. Uroczystość poświęcona była Ojczyźnie, dużej i małej, świętom narodowym i wydarzeniom historycznym, których rocznicę obchodzimy w maju. Krótki wykład na temat Ojczyzny i patriotyzmu wygłosiła pani mgr Barbara Olejnik, nauczyciel języka polskiego w SP nr 1.      W dalszej części zebrani na sali uczniowie, przedstawiciele władz miejskich, oświatowych i kościelnych oraz kombatanci obejrzeli prezentację multimedialną (przygotowaną przez panie U. Spring, A. Kuś-Smaga i E. Krysiak), przeplataną żywym słowem i pieśniami patriotycznymi. Mowa była o rocznicy nadania Bielawie praw miejskich, wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i zakończeniu II wojny światowej. Uroczystość kończyły słowa jednej z uczennic, które brzmiały: „Jestem dumna z Polaków, którzy walczyli za nasz kraj. Ja też bym chciała zrobić coś dla Ojczyzny... . Chyba my-uczniowie możemy tylko dobrze się uczyć, aby Polska zyskała nowych mądrych ludzi.” ***mgr Anna Kuś-Smaga
09.05.2007Bielawscy laureaci Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

      26 kwietnia odbył się we Wrocławiu I Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Wystąpiło 26 wykonawców ( zespoły i soliści) wyłonionych podczas eliminacji regionalnych.      Laureatami przeglądu reprezentującymi nasz region, zostali: Zespół wokalny "Wykrzyknik" ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie - op. p. Anna Lutz oraz Norman Protoczyn ze Szkoły Społecznej w Bielawie - op. p. Jolanta Dahlke.
09.05.2007Wakacje z hufcami ZHP

      W tym roku z powodu wyjazdu harcerzy do Londynu na 100-lecie skautingu, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej nie organizuje własnych obozów dla niezrzeszonych w ZHP. Na sezon wakacyjny polecamy jednak obozy bratnich Hufców Łagiewniki (w Pobierowie) i Świdnica (w Niesulicach). Zamówienia można składać w biurze NASZEGO hufca. Tutaj także wydajemy karty i przyjmujemy wpłaty. Zapraszamy do skorzystania z naszej bardzo bogatej oferty dostępnej także na www.dzierzoniow.zhp.pl I turnus w Pobierowie - 15.07 - 28.07.2007 r. II turnus w Pobierowie - 28.07 - 10.08.2007 r. Cena: tylko 690 zł!09.05.2007W Bielawie 300 nowych miejsc pracy

      Około 4 milionów euro zainwestuje w Bielawie firma ACE RICO POLAND. W przeciągu najbliższych miesięcy koreańskie przedsiębiorstwo chce zatrudnić w mieście nawet 300 osób. W halach przy ul. Ostroszowickiej, po nieistniejącej już firmie Bieltex, ACE RICO POLAND będzie wykonywać półprodukty m.in. dla LG, Samsunga oraz firmy Dell. Produkcja rozpocznie się najprawdopodobniej już w lipcu tego roku.      Spotkanie burmistrza Bielawy z przedstawicielami przedsiębiorstwa odbyło się 27 kwietnia w Urzędzie Miasta. Burmistrz zadeklarował szerokie wsparcie w przygotowaniach do rozpoczęcia działalności produkcyjnej oraz zagwarantował pomoc podczas prowadzenia rekrutacji pracowników. Inwestycja jest efektem kilkumiesięcznych starań podjętych przez władze Bielawy w kierunku pozyskania zewnętrznej firmy, mogącej znacząco zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych oraz zagospodarować przynajmniej część hal po przemyśle włókienniczym. Szef koncernu deklaruje dynamiczny rozwój firmy i tworzenie kolejnych miejsc pracy w następnych latach. Osoby, które chciałyby podjąć pracę w ACE RICO POLAND mogą kontaktować się z Gminnym Centrum Informacji w Bielawie przy ul. Wolności 109, tel. 833 11 20. ***Ł.Masyk
08.05.2007Obradowali bielawscy radni - ABSOLUTORIUM dla Burmistrza

      25 kwietnia odbyła się dziesiąta już w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Bielawy, podczas której radni dokonali oceny realizacji budżetu gminy za 2006 rok. W imieniu burmistrza Ryszarda Dźwiniela, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły, w formie krótkiej prezentacji, przedstawiła Beata Stefańska - skarbnik gminy. Budżet na 2006 rok został przyjęty uchwałą z dnia 28 grudnia 2005 roku. Przewidziano w nim dochody w wysokości 54.151.193 zł, a wydatki w wysokości 56.580.541 zł. W ciągu roku następowały zmiany i na dzień 31 grudnia 2006 roku budżet po stronie dochodów przewidywał kwotę 53.671.676 zł, a po stronie wydatków - 56.762.018 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 52.614.769,97 zł, czyli w 98,0%, a wydatki na poziomie 53.195.335,09 zł, czyli w 93,7%. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 6.565.425 zł, a wykonano 5.525.388,60 zł - co stanowi 84,16%. Budżet gminy zamknął sie na koniec 2006 roku deficytem w wysokości 580.565,12 zł - przy planowanym deficycie - 3.090.342 zł. Następnie przewodniczący Rady, Leszek Stróżyk, odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 marca br. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok. Skład Orzekający RIO postanowił: pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Burmistrza Bielawy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielawa za rok 2006. Kolejnym krokiem było odczytanie przez Stefanię Pagórską - wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów pozytywnej opinii tej komisji o realizacji budżetu za 2006 rok, a nastepnie odczytanie przez Henryka Lichnowskiego - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu gminy za 2006 rok: Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i zapoznaniu sie z opinią Regionelnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budzetu oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy - Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2006 rok. Na zakończenie przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu. 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium, a 8 radnych było przeciw. Jeszcze przed głosowaniem radny Stanisław Lenartowicz, w imieniu Klubów PO i PiS, złożył oświadczenie, iż radni z tych klubów będą głosowali przeciw. Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawach: - zmian budżetu gminy na 2007 rok, - zmiany uchwały nr XX/147/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego oraz określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego, - Programu ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy De Minimis, - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rejon ulic: Bohaterów Getta i Przemysłowej), - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rejon ulic: Stanisława Staszica, Wschodniej i Miodowej), - ustalenia wartości punktu w złotych dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielawa i dla pracowników Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, - wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu, - zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży", - przyjęcia i przekazania oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Sekretarza Gminy, - przyjęcia i przekazania oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Skarbnika Gminy. Radni wytypowali też swoich przedstawicieli do komisji konkursowych, powołanych w celu wyłonienia dyrektorów bielawskich przedszkoli publicznych nr: 1, 2, 3, 5, 7 i 8. Gościem sesji był bielawski artysta Ryszard Cieślik, który zorganizował małą wystawę swoich prac, a dla Rady przekazał rzeźbę, nad którą pracował ponad 1,5 miesiąca. Z kolei od Przewodniczącego Rady otrzymał podziękowania wraz z życzeniami zdrowia i dalszych sukcesów.08.05.2007I „Wiem i umiem – czuję się bezpiecznie”

      Tradycyjnie po raz 17 dnia 14 kwietnia w Ekologicznej Szkole Podstawowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie odbył się etap powiatowy Konkursu o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Cel jest jednoznaczny – dać uczniom szansę poprzez masowy udział min. w etapach szkolnych pełnej identyfikacji z edukacją komunikacyjną. Jako użytkownicy dróg powinni pogłębiać wiedzę, którą zdobywają uzyskując kartę rowerową i motorowerową. Sens pełnej odpowiedzialności jest również po stronie opiekunów wartościujących umiejętności uczniów i ich wiedzę w zakresie przepisów ruchu drogowego. Brutalne wyznanie prawdy o kilku tysiącach ofiar w Polsce w ciągu roku i nieznanej, ale jakże znamiennej, liczbie ludzi będących kalekami na całe życie po zdarzeniach w ruchu drogowym, stanowią wymiar motywacyjny dla odpowiedzialności za siebie i innych.      Idea przedsięwzięcia wydaje się oczywista, lecz wskazane instytucje, które powinny być organizatorami nie zareagowały żadnym działaniem. „Z rozpędu” tak Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Bielawie jak i Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Dzierżoniowie podejmują trud organizacji tego konkursu, także poszukując sponsorów. Chyba po raz ostatni Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Dzierżoniowie w pełni zadowoliło uczestników obdarzając cennymi nagrodami i pucharami. Szczególnie wyróżnieni otrzymali otrzymali puchary Komendanta Powiatowego Policji. Komisja w składzie: podinspektor - Krzysztof Kucper, starszy sierżant - Dariusz Sołtys, sierżant - Sylwester Sordyl, st. posterunkowy - Marek Sowiński, na podstawie zebranych wyników wyróżniła uczniów nagrodami indywidualnymi: Szkoły Podstawowe I miejsce Morawiecki Adrian - SP 5 Bielawa II miejsce Raczyński Damian - SP Piława Górna III miejsce Kraska Wojciech - SP Piława Górna Szkoły Gimnazjalne I miejsce Łuczyński Karol - G 2 Bielawa II miejsce Wiśniewski Rene - G 2 Bielawa III miejsce Jakimiec Mariusz - G Łgiewniki Nagrody zespołowe otrzymali uczniowie ze szkół Szkoły Podstawowe I miejsce – SP Piława Górna II miejsce – ESP Nr 7 Bielawa III miejsce- SP Nr 3 Dzierżoniów Gimnazja I miejsce – Gimnazjum Nr 2 Bielawa II miejsce- Zespół Gimnazjów Nr 3 Dzierżoniów III miejsce- Zespół Szkół Społecznych Bielawa Podziękowania kierujemy dla Pana Zbigniewa Jedonoroga z Powiatowego Centrum Sportu i Turystyki.
08.05.2007Metody ograniczania populacji motyli szrotówka kasztanowcowiaczka

      1.Iniekcja preparatu chemicznego do pni kasztanowców lub wprowadzanie preparatu pod ciśnieniem bezpośrednio do gleby lub też w formie zawiesiny do podlewania. 2.Opaski lepowe na pnie drzew. Przy tej metodzie wskazane jest dołączenie dyspensera feromonowego zwiększającego aktywność opaski lepowej. Koszt zastosowania opaski lepowej na jedno drzewo (obwód pnia 1,5 mb), z jednym dyspenserem wabiącym owady, wynosi ok. 27 zł. 3.Pułapki feromonowe. Zastosowanie pułapek feromonowych (trójkątnych lub kominowych) umożliwia monitorowanie populacji szkodnika przez cały okres lotu motyli oraz ogranicza, w niewielkim stopniu, jego nasilenie, choć nie ma to znacznego wpływu na stopień porażenia liści i terminu ich opadania. Wskazane jest stosowanie pułapek feromonowych (kominowych) wraz z preparatem owadobójczym zalecanym do tego typu pułapek w niewielkich siedliskach kasztanowców znacznie od siebie oddalonych lub dla pojedynczych drzew rosnących naturalnie. W zależności od wielkości drzewa umieszcza się od 1 do 4 pułapek. Koszt zastosowania 1 pułapki kominowej wraz z kompletem dyspenserów feromonowych (2 szt.) i preparatem owadobójczym wynosi ok. 45 zł. 4.Niszczenie stadiów owada zimujących w okresie jesiennym w opadłych liściach (metoda najprostsza i najtańsza). Grabienie i palenie lub kompostowanie liści z zimującymi poczwarkami daje stosunkowo wysoką skuteczność, wyższą niż aktywność wrogów naturalnych. Istotne znaczenie ma wygrabianie spadających liści wraz z poczwarkami drugiej (letniej) generacji, część z nich, bowiem, wytwarza kokony zimowe do przezimowania. Wygrabianie ściółki z poczwarkami jesiennej (trzeciej) generacji ma znaczenie wówczas, gdy jest prowadzone systematycznie i skrupulatnie. Zabieg wygrabiania ściółki ma także dodatkowy cel - ograniczanie zarodników zarazy kasztanowcowej wywoływanej przez grzyba Guignardia aesculi. Uwaga: Skuteczność zwalczania szkodnika w pierwszym pokoleniu (poprzez niszczenie poczwarek zimujących w okresie jesiennym) nie przekracza 50 % i nie jest wystarczający do ograniczenia jego występowania oraz szkodliwości w pokoleniach następnych. Obecnie prowadzonych jest wiele badań nad chemicznym zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka poprzez opryskiwanie koron drzew insektycydami z różnych grup chemicznych. Ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi oraz ze względów technicznych i ograniczeń formalno-prawnych stosowania insektycydów w miastach metoda ta nie jest zalecana do stosowania. Szczegółowe informacje dotyczące zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka można uzyskać w Delegaturze w Dzierżoniowie WIORiN we Wrocławiu ul. Słowiańska 34, 58-200 Dzierżoniów ; tel./fax : ( 0 pref.74) 8313733 e-mail : d-dzierzoniow@piorin.gov.pl ***Kierownik Delegatury Krystyna Oleksyk08.05.2007Tydzień ekologii w bielawskiej „Jedynce”

      W dniu 25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr1 w Bielawie odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego: „Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien” W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście : Prezes ZGK w Bielawie - p. Elżbieta Wieczorek, przedstawiciel Urzędu Miasta Bielawa –p. Wioletta Wróbel, przedstawiciel ZGPD-7 p. Magdalena Choma. Programy nauczania przyrody w szkole podstawowej zawierają treści dotyczące problemu odpadów opakowaniowych i ich zagospodarowania. Nie ma jednak dość czasu, aby wytworzyć u uczniów nawyk segregowania odpadów poprzez prowadzenie zajęć praktycznych. A utrwalanie takiego nawyku wymaga również dużej świadomości i zaangażowania rodziców. Między innymi dlatego w naszej szkole w dniach 16–24 kwietnia odbywały się zajęcia w ramach programów „Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien” oraz „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”.      Podczas zajęć prowadzonych przez wielu nauczycieli naszej szkoły, uczniowie uczyli się jak prawidłowo segregować odpady, co zrobić z odpadami niebezpiecznymi, jak robić zakupy przyjazne środowisku. Poprzez ankiety, przeprowadzone wśród rodziców i dziadków, uczniowie poznali zmiany w ilości i składzie odpadów komunalnych na przykładzie zabawek. Okazało się, że uczniowie mają 8 razy więcej zabawek niż ich rodzice, a 40 razy więcej niż ich dziadkowie. Zmieniły się również materiały używane do produkcji zabawek. Kiedyś używano materiałów naturalnych, które po wyrzuceniu szybko ulegały procesowi biodegradacji. Uczniowie zastanawiali się również nad tym, jak rozwiązać problem odpadów w naszym mieście. Dowiedzieli się jak działa nowoczesne składowisko odpadów. Obecnie w Polsce produkuje się około 135 mln ton odpadów rocznie, w tym 12 mln ton to odpady komunalne. W przeliczeniu na każdego dorosłego Polaka jest to średnio 300 kg odpadów rocznie. Przeciętny mieszkaniec Dolnego Śląska wysegregowuje z tej masy tylko 3,7 kg surowców wtórnych w ciągu roku, to jest około 1%. Spośród powstających śmieci wiele może być użytych po raz drugi. Ponowne wykorzystanie materiału czyli recykling, nie jest niczym nowym. Jest to powtórzenie starego pomysłu przyrody – krążenia materii. Niemal wszystkie materiały używane do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku mogą być powtórnie wykorzystane. Niektóre materiały mogą być z powrotem przetworzone na substancję wyjściową, jak na przykład szkło i papier. Innym razem można wytworzony produkt używać wiele razy jak butelki od mleka. W tym przypadku mówimy o powtórnym użyciu. Jeszcze inny sposób wykorzystania starych materiałów to znalezienie im innego zastosowania jak np.: zniszczone ubranie użyte do produkcji wykładziny dywanowej. Wykorzystanie po raz kolejny tych samych przedmiotów to najbardziej „przyjazny środowisku” sposób umiarkowanego korzystania z dóbr materialnych. Mamy nadzieję że uczniowie umiejętności zdobyte podczas trwania programu, będą stosowali w życiu codziennym i zachęcą swoich rodziców do właściwego postępowania z odpadami. ***Koordynator programu mgr Anna Sobierajska08.05.2007Społeczny Ruch na Rzecz Ochrony Zabytków Bielawy kontynuuje działania

      20 kwietnia w pomieszczeniach „Folwarku Dieriga” przy ulicy Strażackiej 4 w Bielawie odbyło się II spotkanie Społecznego Ruchu na Rzecz Ochrony Zabytków Bielawy. Głównym tematem spotkania była próba odpowiedzi na pytania: Czy Bielawa może znaleźć na europejskim szlaku zabytków przemysłowych? Czy może pójść śladami Łodzi? Czy determinacja Społecznego Ruchu wyzwoli determinację władz miasta w podjęciu starań w tym zakresie? Dyskusja, z udziałem pana Mieczysława Jedonia - v-ce przew. Rady Miejskiej, pana Mariusza Pacha - v-ce burmistrza miasta, pana Jana Gładysza - dyr. MOKiS i pani Barbary Nowak–Obylindy - kierownika delegatury woj. konserwatora zabytków z Wałbrzycha, z udziałem zebranych, postawiła kolejne pytania: czy Bielawa tego chce oraz czy ją na to stać? Aby zrealizować tak ambitne przedsięwzięcie, trzeba stosownego, profesjonalnego programu strategicznego. Społeczny Ruch wnosi o debatę w tej sprawie. Czasu zostało niewiele. Nie wolno nam zmarnować takiej szansy. Zobowiązuje nas do tego historia. Wszak żyjemy w mieście z wielkimi tradycjami włókienniczymi i należy zrobić wszystko, by zachować ich ślady. ***Andrzej Świętczak Inicjator Społecznego Ruchu na Rzecz Ochrony Zabytków Bielawy07.05.20073 złote medale dla Bielawianki na matach Solca Kujawskiego

      W dniach 20-22 kwietnia w Solcu Kujawskim odbył się Międzynarodowy Turniej UKS-ów w zapasach. Startowała rekordowa liczba 560 zapaśników z 46 miast Polski oraz zawodnicy okręgu Kaliningradzkiego. Złote medale dla "Bielawianki" zdobyli : Dawid KUCZYŃSKI 27 kg, Marcin KOZICA 32 kg, Krystian CEGIEŁKA 37 kg. Brązowy medal zdobył Patryk SIERADZKI 25 kg, który w walce o złoto pierwszą rundę wygrał 6:0, w drugiej prowadził 4:0 i wykonując wózek na 6:0 poluzował uchwyt i w ten sposób został skontrowany i przegrał na plecy - w języku zapaśniczym mówi się o takiej porażce "samoobsługa". Swoje walki o 3 miejsce przegrali Romek SZCZODROWICZ i Patryk CEGIEŁKA w kat. wag. do 35 kg i zajęli tym samym 5 miejsca. Krystian WRÓBEL zajął 8 miejsce, a Daniel SOJKA był 12. w kat. do 53 kg. Należy zaznaczyć że w poszczególnych kategoriach wagowych należało stoczyć od 4 do 6 walk, aby stanąć na podium, gdyż na liście startowej było po 30 i więcej zawodników. ***** ZAPRASZAMY RODZICÓW i ich pociechy z klas 1-3 na zajęcia ogólnorozwojowe (zwłaszcza dzieci z małą nadwagą). ZAJĘCIA odbywają się codziennie od godz. 16.00 na sali sportowej przy ul. Waryńskiego 1 (Przystanek Pl. Kościelny).07.05.2007